EGE ÜNIVERSITESI DEVLET TÜRK MUSIKISI KONSERVATUARI: Tarihçe

..
Anahtar Kelimeler:

..

EGE UNIVERSITY STATE TURKISH MUSIC CONSERVATORY: History

..

Kaynakça

DEVELLIOGLU, Ferit. “dâr-ül-bedâyi”, Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, 2001.

Istanbul Ansiklopedisi, "Darü'l-Elhân", C. 2,

Meydan Larousse Ansiklopedisi, "Dârülelhan", C. 3, Istanbul, 1988.

Müzik Ansiklopedisi, “Konservatuvar”, C. 3, Say Yayınları, Ankara, 1985.

Müzik Ansiklopedisi, “Türkiye’de Müzik Kurulusları”, C. 4, Ankara, 1985.

PAÇACI, Gönül. “Cumhuriyetin Sesli Serüveni”, Cumhuriyet’in Sesleri, Tarih Vakfı Yayınları, Istanbul, 1999.

PAÇACI, Gönül. “Kurulusunun 77. Yılında Dâr-ül-elhân ve Türk Musıkisi'nin Gelisimi I”, Tarih ve Toplum, S.121, Ocak 1994.

PAÇACI, Gönül. “Kurulusunun 77. Yılında Dâr-ül-elhân ve Türk Musikisi’nin Gelisimi II”, Tarih ve Toplum, S.122, Subat 1994.

Standart English Dictionary, “Conservatoire”, Inkılâp Kitabevi.

TAHTAKILIÇ, Ahmet. “Genel Rapor” Türkiye’de Konservatuvar Açılması Tesebbüsleri ve Devlet KonservatuvarıIle Devlet Tiyatro ve Operasının Kısa Tarihçesi, “Konservatuvar Açılması Yolunda Ilk Tesebbüs”, 10Temmuz 1961.

T B M M Radyo Basvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlügü, C. 3, S. 26, 15.1.1944, Zabıt Cerîdesi, C. 25, IV.Devre, Içtimâ 4, birinci nutuk.

TDK Türkçe Sözlük, “Konservatuvar”, C. 2 (K – Z), Yeni Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek KurumuYayınları, Ankara, 1988.

TURA, Yalçın. Türk Mûsıkîsinin Mes’eleleri, Pan Yayıncılık, Istanbul, 1988.