EGE ÜNİVERSİTESİ ETNOGRAFYA MÜZESİ BİNDALLILARI

Bu çalışmada bindallının Türk giyim tarihi içerisindeki yeri ve kullanım alanları

BİNDALLİS at EGE UNİVERSİTY ETHNOGRAPHY MUSEUM

In this study, the place and date of clothing bindallı areas in Turkey were examined.Located bindallı traditional apparel in which non-verbal expressions of culture, aswell as the symbolic function, form, color, patterns of use are discussed. In addition,finishing materials and techniques used in traditional Turkish handicraft productsbindallı which is described in detail. Ege University through artifacts found in thecollection of the Museum of Ethnography, the place and importance in the historyof Turkish bindallı positioned near future, a study to shed light on those who wantto investigate this matter was conducted.

Kaynakça

ACAR, M. (2007). Safranbolu Folkloru, Safranbolu Düğünleri, Safranbolu İlçe ve Köy Düğünleri. Ankara

ANA BRİTANİCA. (1999). Kadife. Ana Britanica (s. 357). içinde

ASLANAPA, O. (1999). Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.BARIŞTA, H. Ö. (1999). Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri. Ankara: Kültür BakanlığıYayınları/2342.

BARIŞTA, H. (1988). Türk El Sanatları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları/975, Sanat Eserler Dizisi:11.

BARIŞTA, H. (1984). Türk İşleme Sanatı Tarihi. 1. Baskı, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 45.

ÇENGEL, A. (2011). Karabük İli Safranbolu İlçesi Kaymakamlar Müze Evinde Bulunan Bindallılar. BasılmamışYüksek Lisans Tezi , 9. Konya Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GÖRÜNÜR, L. (2010). Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminden Kadın Giysileri, İstanbul: Sadberk HanımMüzesi.

HARMANKAYA, H. (2015). Osmanlı Dönemi Oryantalist Resimlerde Görülen Kadın Figürleri ve GiyimÖzellikleri . International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS).

http://www.iscsjournal.com/Makaleler/1272823822_si3_65_344.pdf

KARAÇORLU, H. YETİM, F. (2016). Amasra Müzesinde Bulunan Tel Kırma (Bartın İşi) ve Hesap İşi İşlemelerÜzerine Bir Araştırma. The Journal of International Social Research , 119,http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/karacorluhilal_fatmayetim.pdf

KESKİNER, C. (1989). , Türk Motifleri. İstanbul.

KOÇU, R. E. (1967). Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü. Ankara: Başnur Matbaası.

SALMAN, F. ve ATMACA, Z. (2009). Erzurum’da Geleneksel Kadın Giysilerinin Özellikleri. Atatürk ÜniversitesiSanat Dergisi (15), 13.

SÜRÜR, A. (1976). Türk İşleme Sanatı. 36. İstanbul: Ak Yayınları.