Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi

Yazar kurumları :
skişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin, PISA 2003 matematik sınavı soruları ve değerlendirmeleri esas alınarak; matematik okuryazarlık düzeyini belirlemektir. Çalışmada ayrıca sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeylerine dağılımlarının cinsiyet, okul öncesi eğitim, aile aylık gelir durumu ve anne-baba eğitim durumu değişkenleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Eskişehir il merkezinde bulunan 12 ilköğretim okulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler arasından rastlantısal olarak seçilen 1047 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilen PISA 2003 matematik soruları ile kişisel bilgi formu yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizi aşamasında, frekans ve yüzde değerleri ile ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre teste katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun matematik okuryazarlığı açısından üçüncü düzeyin altında yer aldığı, bununla birlikte matematik okuryazarlık düzeylerine dağılımlar ile cinsiyet, aile aylık gelir durumu ve anne-baba eğitim durumu değişkenleri arasında anlamlı düzeyde bağımlılıklar bulunduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the eighth grade student's Mathematics Literacy level based on the PISA 2003 Mathematics exam questions and evaluations. Also relationships between distribution of Mathematics Literacy levels and some variables as students' gender, pre-school education, family's income and parent's education level are investigated. Survey method was used in this study. The work group of the study consists of 1047 eighth grade students chosen randomly from 12 primary schools in Eskişehir. Data were collected by PISA 2003 Mathematics exam questions, which have translated to Turkish by the researcher, and personal information form. Data were analyzed by frequencies, percentages and chi-square test. According to results of the study, the most of students' Mathematics Literacy levels were in under 3rd degree and there were significance relationships between distribution of Mathematics Literacy levels and variables as students' gender, family's income and parent's education level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :