Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pierre bourdieu’nun neoliberalizm eleştirisi bağlamında eğitim yönetimini yeniden düşünmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimde liberal politikaların etkisi, 1980 yıllardan itibaren hızla genişleyerek etkisini göstermektedir. Eğitim süreci modern ulus devlet dönemindeki, ulusal düzeyde yapılandırma, planlama ve yönetmenin ötesinde, küresel aktörlerin politika ve uygulamaları doğrultusunda yürütülmektedir. Eğitim yönetimi alanının son dönemlerde, özellikle verimlilik, maliyet etkinliği, stratejik planlama, Toplam Kalite Yönetimi, sürdürülebilir gelişme, yönetişim, yaşam boyu öğrenme vb. kavramlarla açıklanır hale gelmesi de büyük ölçüde neoliberal ekonomi politikalarının etkisidir. Günümüzde eğitim yönetimi alanında eleştirel bakış açıları geliştirmek, bu bağlamda sosyoloji, psikoloji, felsefe, davranış bilimleri vb. disiplinlerden yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de eğitim yönetimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı araştırmalarda, üretilen bilgi ve düşüncelerde neoliberal politikaların ağırlığını ve etkisini koruduğu görülmektedir. Ancak bugün, alan açısından gereksinim duyulan, eğitim yönetimini neoliberal bakış açılarının tahakkümünde değil, neoliberal politika ve reform arayışlarının eleştirisi doğrultusunda yeniden düşünmek, sermayenin önceliklerinin değil toplumsal kazanımların yeniden vurgulanması bağlamında anlamlı görünmektedir. Bu düşünceden hareketle ele alınan bu çalışmada, Fransız sosyolog ve düşünür Pierre Bourdieu'nun neoliberalizm eleştirisi bağlamında ulaştığı kilit kavramların, düşüncelerin ve ilkelerin eğitim yönetimi alanına yansıtılması ve bu doğrultuda alana yeni düşünsel açılımlar getirilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

The liberal policies in education have been spreading out their effects since 1980. Educational process is being administered by global actors' policies and practices rather than national level constitutions and administrations in the modern national government period. Educational administration field having being explained especially with the terms of efficiency, cost effectiveness, strategic planning, overall grade management, sustainable development, governance, lifelong learning etc. recently is mostly due to the neoliberal economy policies. Nowadays in the field of educational management it is so important to develop critical viewpoints, in this context to benefit from the disciplines such as sociology, psychology, philosophy, behavioral sciences. It can be seen that neoliberal policies still have effect on the theoretical and applied research of educational management field, on the thoughts and knowledge produced in Turkey. But, today what is needed in regard of the field is to rethink the educational management in terms of the criticism of neoliberal policies and in search of a reform rather than in the domination of neoliberal viewpoints seem to be meaningful in the context of reemphasizing the societal achievements rather than the priorities of the capital. Having being discussed upon these thoughts, this paper will reflect French sociologist and philosopher Pierre Bourdieu's key concepts, thoughts and principles in the context of his critics on neoliberalism to the educational management field and in this direction will bring new intellectual developments to the field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :