Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mağazanın sosyal boyutunun tüketim duyguları ve tüketici tatmini üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin alışveriş esnasındaki satın alma davranışını ve
tüketim deneyimini, mağaza personeli ve mağazanın kalabalıklık
düzeyi etkiler. Bu çalışmanın amacı, mağaza içi atmosferi
oluşturan sosyal boyutun, tüketicilerin alışveriş deneyimi
sırasında yaşadığı duyguları ve tüketici tatminini etkileme
düzeyini açıklamaktır. Tüketim duygularının ölçülmesi Richins
(1997)’in Tüketim Duygu Seti’ne dayandırılmaktadır. Çalışma bir
alışveriş merkezinde giyim alışverişi için gelenler arasından
kolayda örnekleme yöntemiyle yapılan anket uygulamasıyla elde
edilen verilerle ampirik olarak desteklenmektedir. Richins’in
tüketim duygu seti ve mağazanın sosyal boyut için açıklayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan boyutlar için doğrulayıcı
faktör analizi uygulanmış ve ölçeğin güvenilirlikleri ve geçerlilikleri
değerlendirilmiştir. Araştırma hipotezleri, Yapısal Eşitlik Modeli
analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma bulguları, mağaza içi
atmosferin sosyal boyutunun tüketici duygularını ve tatminini
etkilediğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

Store employees and store crowding affect purchasing behavior
and consumption experience of consumers during shopping.
The purpose of this study is to explain the impact on consumer
satisfaction and emotion during shopping experience of consumers
of in-store atmosphere’s social dimension. Consumption
emotions were based on Richins’s (1997) Consumption
Emotion Set. The study was empirically supported the data
obtained by questionnaire study via convenience sampling
through coming for clothes shopping mall. Exploratory factor
analysis was conducted to consumption emotion set and store’s
social dimension and then confirmatory factor analysis was
applied and was evaluated reliability and validity of the scales.
The research hypotheses were tested via SEM. The findings
indicate that affect to consumer emotions and satisfaction of
store’s social dimension.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :