VİKOR YÖNTEMİ İLE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANS ANALİZİ

Bankacılık sektörünün etkinliği ve verimliliği, yeni para ve finans piyasalarının en önemli konularından biridir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve yoğun rekabet, bankaları kaynaklarını etkin şekilde kullanmaya, sektörde bulunan rakip bankaların performanslarını göreli olarak değerlendirmeye ve finansal risklerini gözden geçirmek için referans almaları gereken rakiplerini belirlemeye zorlamaktadır. Çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal performanslarının, VIKOR yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2009-2013 yılları arasında Türkiye’deki 28 mevduat bankasına ait bilançolardan elde edilen finansal oranlar kullanılarak VIKOR yöntemi ile performans sıralamaları yapılmıştır.

VİKOR YÖNTEMİ İLE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANS ANALİZİ

Bankacılık sektörünün etkinliği ve verimliliği, yeni para ve finans piyasalarının en önemli konularından biridir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve yoğun rekabet, bankaları kaynaklarını etkin şekilde kullanmaya, sektörde bulunan rakip bankaların performanslarını göreli olarak değerlendirmeye ve finansal risklerini gözden geçirmek için referans almaları gereken rakiplerini belirlemeye zorlamaktadır. Çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal performanslarının, VIKOR yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2009-2013 yılları arasında Türkiye’deki 28 mevduat bankasına ait bilançolardan elde edilen finansal oranlar kullanılarak VIKOR yöntemi ile performans sıralamaları yapılmıştır.

Kaynakça

AKTAN B., Bodur B., “Oranlar Aracılığı İle Finansal Durumunuzu Nasıl Çözümlersiniz? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber”, Journal of Yasar University, 1(1), 2006, ss.49-67

ATASOY, H., “Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi Ve Karlılık Performansının Belirleyicileri”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, 2007 ss.1-87 (Uzmanlık Yeterlilik Tezi).

AYDIN, N., Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları Yayın No 6 ,1465. Baskı, Eskişehir, 2008.

BÜLBÜL, S., Köse, A., “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 10. Ekonometri İstatistik Sempozyumu, Özel Sayısı, 2011, ss.71-97.

CHEN, L.Y., Wang T., “Optimizing Partners’ Choice in IS/IT Outsourcing Process: The Strategic Decision Of Fuzzy Vikor”, International Journal of Production Economics, 120(1), 2009, ss. 233-242.

ÇAKMAK, N., Ocaklı E., “Performans Değerlendirmesi Gerekli Midir? Neden?”, Gazi Üniversitesi ÜNAK’06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 2006, Ankara, ss. 212-230.

DİNÇER, H., Görener, A., “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Vikor Tekniği ile Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 2011, ss.109-127.

ERTUĞRUL, İ., Karakaşoğlu, N. “Banka Şube Performanslarının Vikor Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, YA/EM 2008 Özel Sayısı, 20(1), 2008, ss.19-28.

KAYA, Y. T., “Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi”, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları , No: 2001/4, 2001.

OPRICOVIC, S., Tzeng, G.H., “Compromise Solution By MCDM Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, 156, 2004, ss.445-455.

OPRICOVIC, S., Tzeng, G.H., “Extended VIKOR Method in Comparison with Other Outranking Methods”, European Journal of Operational Research, 178, 2007, ss.514-529.

ÖZDEN, Ü. H., Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Performansları: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi, 1.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.

ÖZDEN, Ü.H.,“AB’ye Üye Ülkelerin ve Türkiye’nin Ekonomik Performanslarına göre Vikor Yöntemi ile Sıralanması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 2012, ss.455-468.

WU, H.Y., Tzeng, G.H., Chen, Y.H., “A Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard”. Expert Systems with Applications, 36(6), 2009, ss.10135-10147.

YILDIZ, A. ve Deveci, M. “Bulanık VİKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci”, Ege Akademik Bakış, 13(4), 2013, ss. 427-436.

YU, P. L. “A Class of Solutions for Group Decision Problems”, Management Science, 19(8),1973, ss.936-946.