Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama

Bu çalışmanın amacı firma değerleme metodu olan indirgenmiş nakit akımları yöntemlerinin (firmaya göre nakit akımları ve özsermayeye göre nakit akımları) Türkiye’ deki enerji sektöründe uygulanabilir sonuçlar verip vermediğinin test edilmesidir. Sonuç olarak Türkiye’deki enerji sektöründe firmaya göre indirgenmiş nakit akımları yöntemi özsermayeye göre indirgenmiş nakit akımlarından daha uygulanabilir sonuçlar vermektedir.

The purpose of this study is to investigate whether the discounted cash flow methods, the free cash flow to firm method and the free cash flow to equity method, are applicable in BISTElectricity Index. The results indicate that the free cash flow to firm method yields more suitable output than free cash flow to equity methods for Turkish energy sector.

Kaynakça

Anderson, J. C. ve J. A. Narus, (1998), “Business marketing: Understand what customers value”, Harvard Business Review, 76(6), 53– 65.

Bahadır, O. ve V. Demir (2007), "UFRS (TFRS)’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (23): 65-79.

Bal, H. (2010), “Özkaynağa Nakit Akımı ve Firmaya (Projeye) Nakit Akımı Yöntemlerinin Bir Projeye Yatırım Kararında Farklı Sonuç Vermelerini Etkileyen Faktörler", İşletme Araştırmaları Dergisi, (1): 21-42.

Chambers, N. (2009), Firma Değerlemesi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Damodaran, A. (2001),Corporate Finance Theory and Practice.New Jersey: John Wiley& Sons Inc.

Damodaran, A. (2002),”Valuing Financial Service Firms”, working paper. http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/finfirm09.pdf,(Erişim 02012).

Damodaran, A. (2006),“Growth Rates and Terminal Value”, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/ovhds/dam2ed/growthandtermva lue.pdf, (Erişim: 11.10.2010).

Damodaran, A. (2007), Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence , Now publishers Inc.

Ercan, K. M. vd., (2008), İndirgenmiş Nakit akımları Yöntemi ile Firma Değerlemesi Özellikli Durumlar, Ankara: Gazi Kitapevi.

Ertuğrul, M. (2008), “Değer-Fiyat Ayrımı ve İşletme Değeri: Kuramsal Bir Bakış”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. (3): 143-154.

Estrada, J. (2000),"The Cost Of Equity in Emerging Markets: A Downside Risk Approach", Emerging Markets Quarterly,(4): 19-30.

Fama, E. F. and K. R. French. (1992),”The Cross–Section of Expected Stock Returns”, Journal of Finance, 47(2), 427–465.

Fernadez, P. (2007), "Company Valuation Methods: The Most Common Errors in Valuations." Working paper. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.274973 (Erişim: 2010).

Fernadez, P. (2010), "WACC: Definition, Misconceptions and Errors" , Working paper. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1620871 (Erişim 02011).

İvgen, H. (2003),Şirket Değerleme. İstanbul: Finnet Yayın.