HİSSE SENEDİ PİYASASI GELİŞİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARA YENİ BİR BAKIŞ

Öz Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan 13 ekonomide hisse senedi piyasası gelişimi ile ekonomik büyümearasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bunun için 1989-2015 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Kónyatarafından geliştirilen bootstrap panel nedensellik tekniğinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları, güçlüetkinve orta-etkin gelişmekte olan piyasalarda genellikle arz itişli hipotez ile geri besleme hipotezinin;zayıf-etkin piyasalarda ise talep çekişli hipotezin geçerli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, gelişmekteolan ülkelerin birçoğunda sonuçların hisse senedi piyasası gelişim göstergesine göre farklılık gösterdiğidikkat çekmektedir. Çalışmadan elde edilen bulguların politika çıkarımları da ayrıca tartışılmıştır.

Kaynakça

ADJASI, C. K. & Biekpe, N. B. (2006). Stock market development and economic growth: The case of selected African countries. African Development Review, 18(1), 144-161.

ALI, A. S. (2015). Stock Market Development and Economic Growth: An Empirical Analysis Between Turkey and BRICS Countries. In Chaos, Complexity and Leadership 2013 (pp. 269-283). Springer, Cham.

ALTAY, B. & Topcu, M. (2017). Re-Examining the Impact of Financial System on Economic Growth: New Evidence From Heterogeneous Regional Panels. In Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities (pp. 1-16). IGI Global.

APERGIS, N. Filippidis, I. & Economidou, C. (2007). Financial deepening and economic growth linkages: a panel data analysis. Review of World Economics, 143(1), 179-198.

BAGEHOT, W. (1873). Lombard Street: A description of the money market. Scribner, Armstrong & Company.

BOUBAKARI, A. & Jin D. (2010). The role of stock market development in economic growth: Evidence from some Euronext countries. International Journal of Financial Research, 1 (1), 14-20.

CAPORALE, G. M. Howells, P. G. & Soliman, A. M. (2004). Stock market development and economic growth: the causal linkage. Journal of Economic Development, 29(1), 33-50.

ÇETİNTAŞ, H. & Barışık, S. (2003). Türkiye’de bankalar, sermaye piyasası ve ekonomik büyüme: Koentegrasyon ve nedensellik analizi (1989-2000). İMKB Dergisi, 7(25-26), 1-16.

DÜNYA BANKASI (2017). Dünya Gelişim Göstergeleri Veritabanı, https://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators (Erişim Tarihi: 25.01.2018)

DÜNYA BANKASI (2017). Küresel Finansal Gelişme Veritabanı, https://data.worldbank.org/data-catalog/global-financial-development (Erişim Tarihi: 25.01.2018).

EMİRMAHMUTOĞLU, F., Köse, N. (2011). Testing for Granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling, 28(3), 870-876.

ENISAN, A. A. & Olufisayo, A. O. (2009). Stock market development and economic growth: Evidence from seven sub-Sahara African countries. Journal of Economics and Business, 61(2), 162-171.

GEYİKÇİ, U. B. (2017). Türkiye’de hisse senedi piyasası ve ekonomik gelişme ilişkisinin ARDL sınır testi yaklaşımı ile analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 197-212.

GÖZBAŞI, O. (2015). Hisse senedi piyasası gelişimi ve ekonomik büyüme etkileşimi: Gelişmekte olan ülkeler örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 269-284.

HOQUE, M. E. & Yakob, N. A. (2017). Revisiting stock market development and economic growth nexus: The moderating role of foreign capital inflows and exchange rates. Cogent Economics & Finance, 5(1), 1-17.

KANDIR, S. Y. & İskenderoğlu, Ö. & Önal, Y. B. (2007). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311-326.

KÓNYA, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992.

LAZAROV, D. Miteva-Kacarski, E. & Nikoloski, K. (2016). An empirical analysis of stock market development and economic growth: the case of Macedonia. South East European Journal of Economics and Business, 11(2), 71-81.

LEVINE, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda. Journal of economic literature, 35(2), 688-726.

LEVINE, R. & Zervos, S. (1998). Stock markets, banks, and economic growth. American Economic Review, 537-558.

N’ZUÉ, F. F. (2006). Stock market development and economic growth: evidence from Cote D’Ivoire. African Development Review, 18(1), 123-143.

NARAYAN, P. K. & Narayan, S. (2013). The short-run relationship between the financial system and economic growth: New evidence from regional panels. International Review of Financial Analysis, 29, 70-78.

NIRANJALA, S. A. U. (2015). Stock market development and economic growth in Sri Lanka. Global Journal of Management and Business Research, 15(8), 39-44.

NYASHA, S. & Odhiambo, N. M. (2017). Banks, stock market development and economic growth in Kenya: An empirical investigation. Journal of African Business, 18(1), 1-23.

PAN, L. & Mishra, V. (2018). Stock market development and economic growth: Empirical evidence from China. Economic Modelling, 68, 661-673.

PATRICK, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic development and Cultural Change, 14(2), 174-189.

PESARAN, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics No. 0435, University of Cambridge. June 2004.

SCHUMPETER, F. (1911). The Theory of Economic Development. Cambridge University Press, Harward.