Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel bağlılık ve ekstra rol davranışı arasındaki ilişkiler: imalat sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Sakarya’da faaliyet gösteren OTOKAR firmasında çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ve rol davranışları arasındaki ilişkileri demografik özellikleri bakımından incelemektir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümü, ankete katılanların bireysel özelliklerini tespit etmek için tanıtıcı bilgi formundan, ikinci bölümü çalışanların kuruma bağlılık düzeylerini ölçen Porter ve arkadaşları (1973) tarafından geliştirilen 15 maddelik örgütsel bağlılık ölçeğinden oluşmaktadır. Anket formunun üçüncü bölümünde ise, çalışanların tanımlanmış (4 soru) ve tanımlanmamış (4 soru) rol davranışlarını belirlemek için Smith ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen 8 maddelik ekstra rol davranışı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma, örgütsel bağlılık ile ekstra rol davranışları arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ve örgütsel bağlılığın artmasına paralel olarak çalışanların fazladan rol davranışlarına gönüllü katılımlarının artacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Analiz sonuçlarından varsayımın doğrulandığı ve kurumsal bağlılığın, tanımlanmış ve tanımlanmamış rol davranışı göstermeyi olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to define the institutional devotion and role behaviors among the employees of OTOKAR company operating in Sakarya, taking account to their personal characteristics. Research was conducted by using a questionnaire made up of three sections in order to collect data. The first section is an introductory information form to determine their personal characteristics and in the second section a scale of commitment to institution consisted of 15 items developed by Porter et al (1973) to determine the extent of devotion to institution is used. In the final section of survey a scale consisted of 8 statements related to defined(4 questions) and undefined (4 questions) role behaviors, developed by Smith et al (1983) in order to measure role behaviors is used. It was observed that there is a direct relation between working, institutional devotion and extra role behaviors based on the assumption of parallel increase of the voluntary role behaviors with the increasing institutional devotion. Under the light of data obtained from research the assumption made above was approved and it is determined that the institutional devotion has positive effect on defined and undefined role behaviors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :