TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT: TEMEL İLKELERİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Öz Hasılat, işletme performansının değerlendirilmesinde önemli unsurlardan biridir. Çalışmada, öncelikle hasılat kavramının tanımı yapılmakta olup daha sonra ise hasılat kavramının Türkiye Muhasebe Standartları setinde nasıl yer aldığı, hangi standartlarda düzenlendiği ele alınmaktadır. Sonraki bölümlerde, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre raporlama yapan işletmelerin faaliyetlerinde oluşacak hasılat unsurlarını ölçmesinde ve muhasebeleştirmesinde uygulanacak olan TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardındaki temel ilkeler incelenmekte ve bu ilkeler kapsamında bir uygulamaya yer verilmektedir. Sonuç olarak çalışmada hasılatın tanımlanması, ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesine yönelik getirilen düzenlemeler şekiller yardımı ile özetlenmekte ve ilgililere bu standart hakkında anlaşılabilir bir rehber oluşturmak amaçlanmaktadır.

Kaynakça

BDO (2017). “IFRS in Practice 2017: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers”, BDO IFR Advisory Limited.

CPA. (2015). “IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers”, Chartered Professional Accountants of Canada.

Deloitte. (2015). “Implementing IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers”, Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

KGK. (2017a). “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve”, TMS/TFRS Seti.

KGK. (2017b). “ TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”, TMS/TFRS Seti.

KPMG. (2014). “IFRS First Impressions: Revenue from Contracts with Customers”, KPMG IFRG Limited.

PKF. (2016). “IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers: Summary”, PKF International.

PwC. (2016). “Revenue from Contracts with Customers”, PricewaterhouseCoopers LLP.