Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi yönetimi pazar odaklılık ve pazarlama yeniliği ilişkisi: mobilya sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı bilgi yönetimi, pazar odaklılık ve pazarlama yeniliği arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma verileri Eskişehir’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren 22 firma çalışanından anket yoluyla elde edilmiştir. Toplam 320 adet anket formu dağıtılmış ve 213 adet anket geri dönmüştür. Araştırma verilerine güvenilirlik, faktör ve setlerarası korelasyon analizleri uygulanmıştır. Sonuçlar, bilgi yönetimi, pazar odaklılık ve pazarlama yeniliği arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırma so‐ nunda, araştırma bulgularının literatüre ve uygulamacılara katkısı tartışılarak gelecek araştırmalar için bazı öneriler geliştirilmiştir. Çalışma konusunun, bilgi yönetimi, pazar odaklılık ve pazarlama yeniliği değişkenlerinin ilişkisini birlikte inceleyen kısıtlı sayıdaki çalışmalardan biri olması dolayısıyla literatür açısından orijinal olduğu düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationships among knowledge management market orientation and marketing innovation. Data for the study was obtained from employees of the 22 businesses which is in furniture industry in Eskisehir through a survey form. Total 320 survey forms were distributed but 213 of them returned. To analyze the data, factor, reliability, and canonical correlation analysis were applied. The findings show that there is a positive and significant relationship among knowledge management, market orientation, and marketing innovation. Potential contribution of the results to the extant literature and practitioners were discussed and suggested some proposals for future researches. The study could be accepted original to the literature because it is one of few studies examining the relations among knowledge management, market orientation, and marketing innovation together.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :