Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

65 yaş ve üzeri yatan hastaların hasta tatmininin değerlendirmesi: izmir ili örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İİBF1, T.C. Sağlık Bakanlığı2
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, İzmir’de bulunan Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yataklı sağlık hizmeti alan yaşlı hastaların hasta tatmin düzeylerini belirlemek, hastaların hasta tatmin düzeylerinin bazı özelliklere göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini açıklamak, servis hastalarının hasta tatmininin temel belirleyicilerinin neler olduğunu incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca hastaların hastane genel kalitesi ve servisteki hekimler ve hemşireler arasındaki ekip çalışması düzeyine ilişkin değerlendirmeleri de incelenmiştir. Araştırmanın ham veri seti Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından temin edilmiştir. Bu veri seti Yataklı Servis Hizmetlerini Değerlendirme Anketi‐Yatan Hasta Araştırma Anketi ile toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan hastalar, 23 Temmuz 2007‐ 20 Ağustos 2007 tarihleri arasında kliniklerde sağlık hizmeti almış olan hastalardır. 615 yaşlı hastaya ulaşılmıştır. Araştırma sonunda hasta tatmini boyutlarında ortalama skorların 2,71 ile 4,19 arasında değişmekte olduğu anlaşılmıştır. Hastane türüne, hastaların eğitim durumuna, cinsiyetine ve yaşına göre genel hasta tatmini düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. Hasta tatmini, hastane genel kalitesi ve servisteki hekimler ve hemşireler arasındaki ekip çalışması arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purposes of this study are to measure and analyze satisfaction levels of the elderly patients received inpatient health care services from Republic of Turkey Ministry of Health hospitals in İzmir province; to analyze differencies of patient satisfaction by patients’ some socio‐demografic variables, perdictors of inpatient satisfaction. Also perceptions about hospital genarral quality and workteam levels among physicians and nurses in clinics of patients were investigated in this research. The data of the study was obtanied from Republic of Turkey Ministry of Health Performance Management and Quality Imrovement Department. This data set was gathered by using Evaluation of Inpatient Services Questtionnaire‐ Inpatient Survey Questionnaire. The patients involved in this study who received health services from hospital clinics in July 23, 2007 ‐ August 20, 2007. 615 patients were reached. It was found at late of study that mean scores of patient satisfaction dimensions are about 2.71 ‐ 4.19. There are significant differnces among perceived patient satisfaction scores of inpatients who used health services in terms of gender, age, hospital type, patient edutaional level. It was explored that there were significant positive correlations among perceived patient satisfaction, hospital general quality and teamwork leveles of physicians and nurses in clinics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :