Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli eğitime ilişkin tutum ölçeği uyarlama çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
BEÜ. Ereğli Eğitim Fak. Fen ve Tek. Öğrt. Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği'nin (ÜYETÖ) Türki-ye'deki geçerlik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştır-mada, çalışma grubu olarak 2011-2012 öğretim yılında Zonguldak ve Isparta ilinde ilköğretim okullarında görev yapan 347 öğretmen belirlenmiştir. Veriler kişisel bilgi formu ve Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. ÜYETÖ geçerliliğine yönelik olarak dil, içerik ve yapı geçerliliği incelenmiştir. İçerik geçerliliğine yönelik olarak üstün yetenekli eğitimle ilgili uzman 3 kişiden görüş alınmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık Cronbach α katsayısının 0.69 olduğu bulun-muştur. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda ölçekte bazı modifiksayonlara gidilmiştir. Faktör analiz bulguları orijinal çalışmayı destekler niteliktedir. ÜYETÖ Türkçe versiyonunun özellikleri, Türk öğretmenlerinin üstün yetenekli eğitime ilişkin tutumlarını ölçmek için uygundur.

Özet İngilizce :

This research was performed to test the validity and reliability of Attitude Scale towards Gifted Education (ASGE) in Turkey. The research was conducted with 347 primary teachers who worked in Zonguldak and Isparta city at 2011-2012 educa-tional term. The data were collected by demographic form and ASGE. Regarding the ASGE validity, language, content and structure validity was examined. Regarding the content validity, opinions of three experts on gifted education were taken and factor analysis for structure validity was made. Regarding the scale structural valid-ity, internal consistency was examined. Reliability internal consistency coefficient of the scale was found to be α=0.69. As a result of confirmatory factor analysis (CFA) with the study group of participants some modifications were made. The fit indices were deemed satisfactory as original scale. Therefore, the psychometric properties of the Turkish version of ASGE were satisfactory and can be used to measure atti-tude towards gifted education of Turkish teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :