Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm ceza hukuku‟nda haksız tahrikin ceza indirimine etkisinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İahiyat Fakültesi İslâm Hukuk Anabilim Dalı1, Erzincan Kız Meslek Lisesi Öğretmen2, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kuran Kursu Öğreticisi3
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Devletler, toplumsal barışı kurmak, insanların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla hukuk kuralları tesis ederler. Bu hukuk kurullarının konulmasında, uygulanma-sında ve devamlılığında ceza hukuku önemli bir yer tutar. Diğer hukuk branşları suçu esas alıp ona yoğunlaşmışken ceza hukuku suçluya odaklanmıştır. Hemen her hukuk sisteminde suçlunun psikolojisi ve onu suç işlemeye iten saikler önem arz etmektedir. İslâm ceza hukukunda da etkenlerde, suç kadar; suçlunun psikolojisi, suçun işlenme şekli de dikkate alınmaktadır. Modern ceza muhakeme hukuku sadece işlenen suçu değil, suçun işlenmesine etki eden nedenleri, failin kişiliğini ve fiilin işleniş biçimini de göz önünde bulundu-rarak cezalandırma yoluna giderken; İslâm ceza muhakeme hukuku bu konuda mo-dern hukuktan farklı mı düşünmektedir? İslâm ceza muhakeme hukuku suçlunun suçu işlerken ki psikolojisi ve onu suç işlemeye iten sebepler üzerinde durmakta ve buna göre suçluya cezaî müeyyide uygulandığı da bilinmektedir. İslâm ceza huku-kunda özellikle had ve ta‟zir cezalarında faile verilecek cezada haksız tahrikin etkisi araştırılmaya değerdir. Bu bağlamda İslâm ceza hukuku‟nda haksız tahrikin yeri ve önemi konusunda müstakil bir çalışmanın olmaması bizi bu çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Bu çalışmamızda günümüz modern ceza hukukunda yerini almış olan haksız tahrik kavramını ve İslâm ceza muhakeme hukuku açısından haksız tahrik olgusunun cezalara etkisini incelemeye çalışacağız.

Özet İngilizce :

States establish legistlatory laws in order to ensure social peace and to provide canfidance and of safety people. The criminal laws takes an important place on stating, implementation and continuity of this rules. The criminal law focus on criminal while other law branches takes the crime as a base and focus on it. Almost in every law sistems the psychology of the criminal on the items that push him into crime is very important. The psychology of the criminal and the style of commiting crime is also considered by "'Islamic Criminal Law''. While Modern Criminal Law of Judgement fallow the way of punishing on not only the crime but also the reasons beyond it, the personality of the criminal and the type of crime; does Islamic Penalty and Judgement Law think different from the modern law? It is known that Islamic Penalty and Judgement Law consider the psychologyical sitiation of the criminal while commiting crime and thinks the reasons that push him into crime. It is worth to search the effects of unjust provacation over punishing the guilty especially in terms of teological and humanic penalties. Thus, the fact that there isn‟t a search on the effects of unjust provacation in Islamic law pushes us to do this study. We will try to examine the effects of unjust provocation on punishing in terms of "‟Islamic law.‟‟

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :