Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dini yükleme ölçeğinin psikometrik özellikleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Din Psikoloji Bilim Dalı1, Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı2, Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada dini yükleme ölçeği, geçerlik ve güvenirlik açısından sınanmıştır. Çalışmaya Konya il merkezinden 385 kişi katılmıştır. Ölçeğin geçerliğine ilişkin bulgular, toplam puan ile alt ölçekler ve alt ölçekler arasındaki ilişkiyi ortaya çıka-ran Pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı; kapsam, yapı, halihazır ve ayırtedicilik geçerlikleri ile sağlanmıştır. Ölçeğin 6 temel faktör çerçevesinde yapı-landığı ve geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgular, Cronbach alfa, test-tekrar test güvenirliği, Spearman Brown iki yarı test korelasyo-nu teknikleri ile sağlanmıştır. Bulgular ölçeğin güvenirlik katsayılarının yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Madde analizi kapsamında ise madde-toplam korelas-yonu ve madde ayırtedicilik geçerliği teknikleri kullanılmıştır. Ölçek maddelerinin benzer özellikleri ölçebildiği ve dini yükleme yapanlarla yapmayanları ayırt edebil-diği bulgularına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the scale of religious loading has been tested in respect with validity and reliability. This study included 385 people from Konya city center. Findings concerning the validity of the scale were provided with a total score that revealed the relationship between sub-scales and sub-scales Pearson product moment correlation coefficient, scope, structure, current and distinctive validities. It has been found out that the scale was structured under 6 main factors and that it was valid. The findings concerning the reliability of the scale were provided with Cronbach's alpha, test-retest reliability; Spearman Brown split half correlation techniques. Results showed that the reliability coefficients of the scale were adequate. In the scopes of item analysis, the item-total correlation and item distinctive validity techniques were used. It appeared the findings that the scale items were able to measure similar properties and were able to distinguish those who made religious loading and those who did not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :