Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zümre öğretmenler kurulu toplantilarinin etkililiğinin türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayali olarak değerlendirilmesi (erzurum il örneği)

Yazar kurumları :
Dr. Erzurum 3 Temmuz Lisesi 1, Yrd. Doç. Dr. Giresun Üniversitesi2, Atatürk Üniversitesi3
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe  dersi öğretmenleri, Türkçe dersi zümre öğretmenler kurulunu oluştururlar. Bu kurulda Türkçe dersinin programla paralel yürütülürken ders için gerekli olan araç-gereçlerden,  kütüphaneden,  hatta varsa dil laboratuvarından planlı bir şekilde yararlanılması; öğrenci performans ve projelerinin hangi kriterlere göre verileceği,  ders  içinde  izlenecek  yöntem  ve  tekniklerin  belirlenmesi,  ders içi performans ödevlerinin  nasıl  verileceği  ve  ortak  sınavların  ne  zaman  yapılacağı gibi konularda kararlar alınır. Bu kararların, Türkçe dersi eğitim-öğretim çalışmalarının daha başarılı sonuçlara ulaşabilmesi için önemli bir etken olduğu söylenebilir.Bu çalışmada, Erzurum ili sınırlarında görev yapan  Türkçe zümre başkanları-nın görüşlerine dayalı olarak Türkçe dersi zümre öğretmenler kurulu toplantılarının Türkçe derslerine ve öğretmenlerine katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırma ankete dayalı tarama yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim -öğretim yılında, Erzurum ili merkez ilçedeki tüm ilköğretim okullarında  görev  yapan  Türkçe  dersi  zümre  başkanları oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklemini ise oranlı küme örnekleme yolu ile seçilen, 31 ilköğretim okulunda görev yapan  aynı sayıdaki Türkçe dersi zümre başkanları oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Demirtaş ve Cömert (2006)‟in çalışmalarında kullandıkları, likert  tipi  ve  üçlü  olarak derecelendirilen  „‟Zümre  Öğretmenler  Kurulu  Derecelendirme Ölçeği‟‟ kullanılmıştır.Araştırmadan hareketle, Türkçe zümre başkanlarının zümre öğretmenler kurulu  toplantılarının  etkililiğine  ilişkin  görüşlerinin  genel  olarak  “Bazen”  düzeyinde olduğu, mesleki kıdem ve mezun oldukları lisans programı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, en az yaptıkları şeyin, program doğrultusunda eğitim-öğretim etkinliklerinin aksamadan sürdürülmesine çalışmak olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Turkish language teachers form the Turkish language teachers‟ committees. Committee in these committees, they have made up their minds about how to make use  of  the  staff  at  school,  library,  language  laboratory  if  it  exists,  which criteria‟s they will use while setting their home works and which techniques they will use during lessons. These decisions play an important role to be successful in their affairs.In  this  study,  it  was  aimed  to  determine  the  contribution  of  Turkish language teachers‟ committees based on the views of heads of Turkish language teachers‟ committees who work in Erzurum.The research was conducted by a survey method based on scales. The universe  of  the  study  consisted  of  heads of Turkish  language  teachers‟  committees working at the primary schools in the city centre of Erzurum in the 2009-20010 academic  year.  The  sample  of  the  study consisted  of  31  heads  of  Turkish  language teachers‟ committees working at 18 different primary schools who were selected according to the proportional clustering sampling system. As the data collection tool of the research, a three-pointed likert scale, “Teachers‟ Committees Evaluation Scale” used by Demirtaş and Cömert (2006) in their study was utilized. With regard to the results of the research, it has been reached that the opinionsof the heads of Turkish teachers‟ coterie, related to efficiency of coterie meetings, are generally in “sometimes” level; indicated a considerable difference according to the variables  of  professional  seniority  and undergraduate  program  which  the  teachers have graduated; the thing which they are doing at the very least is to try to keep on education-teaching activities towards the program.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :