Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ile zekâ alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Arş. Gör., Dicle Üniversitesi1, Öğretmen, Batman 19 Mayıs İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
666
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada 7.sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ile zekâ alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2010- 2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Batman il merkezindeki 5 farklı ilköğretim okulundan 156 kız (%52.5) ve 141 (%47.5) erkek olmak üzere toplam 297 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerinin belirlenmesinde Hart vd. (1998) tarafından geliştirilen ve Altun (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Cebirsel Düşünme Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin zekâ alanlarının ölçülmesinde ise Oral (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ÇokluZekâ Envanterinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin mantıksal, sözel ve müzikal zekâları ile cebirsel düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin cebirsel düşünme düzeyleri ile görsel, bedensel, sosyal, içsel ve doğacı zekâları arasındaki ilişki ise istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze the relationship between algebraic thinking levels of 7th grade students and their intelligence domains. For this purpose, the study was based on the relational model. The participants of the study consist of 297 students from five different schools in Batman city center during the 2010–2011 Education Year Spring Semester. Of the participants, 156 (%52.5) were girls and 141 (%47.5) were boys. Algebraic Thinking Test has been employed to detect algebraic thinking levels of students. This test developed by Hart vd. (1998) and was adapted to Turkish by Altun (2005). Multiple Intelligence Inventory adapted to Turkish by Oral (2001) to assess students’ intelligence domains. During the research, it is determined that a statistically meaningful and positive relationship between logical, verbal, musical intelligences and algebraic thinking levels. No significant relationship was found between students’ algebraic thinking levels and their visual, physical, social, internal and naturalistic intelligence.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :