Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin sosyal adalete ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1, Erzincan Üniversitesi2
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal adalete ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 1.-4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 248 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üniversite öğrencilerinin sosyal adalet hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Sosyal Adalet Kavramına İlişkin Görüşler Formu kullanılmıştır. Bu form, öğrencilerin bu konudaki görüşlerini belirtmelerine yönelik dört açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Sosyal adalete dair öğrenci görüşlerine ilişkin frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. Sosyal adalete ilişkin üniversite öğrencilerinin görüşleri arasında; insanların sosyal adalet konusunda bilinçlendirilmesi, herkese adil, eşit, değerli, önyargısız ve saygılı davranma, bir toplumu oluşturan bireylerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, bireyler arasında sosyal bir fark olmaması yer almıştır. Araştırma bulguları tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to determine the views of university students regarding social justice. The study is a descriptive type of study. The study group consisted of 248 1-4th year students studying at Kırıkkale University Faculty of Education, Faculty of Letters and Science, Faculty of Economics & Administrative Sciences, and Erzincan University Faculty of Education in fall 2011-2012 academic year. In the choice of study group is used convenience sampling. In this study, Students’ Views Regarding Social Justice Form were developed by the researchers in order to determine the views of university students. These forms consisted of four open ended questions related to the students’ views about social justice. The answers given to the four open ended questions in the form were combined and gathered under common headers. Frequency and percentages were calculated about student opinions regarding social justice. University students opinions’regarding social justice revealed that the raising awareness about opinions about social justice, educating and learning justice with regards to legal, treating, fair, equal, valuable, respectful and unprejudiced to everybody, giving the individuals getting society equal right and freedom, not being any social differences between individuals. The findings of this study were discussions and suggestions were made in parallel with the findings.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :