Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenciyi tanıma yeterlikleri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenciyi Tanıma Yeterlikleri Ölçeği’nin (ÖTYÖ) geliştirilmesi amacıyla planlanan bu araştırmanın çalışma evreni, Türkiye genelinde kamu ilköğretim okullarında farklı branşlarda öğretmenlik yapan bireylerden oluşmaktadır. Seçkisiz yöntemle belirlenen, araştırmaya gönüllü olarak katılan 139 öğretmen, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin analizlere uygunluğu sınandıktan sonra, gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek, 28 maddeden ibaret dört boyutlu bir yapı göstermiştir. Bu değerlere göre faktörlerden birincisi, ölçeğe ilişkin toplam varyansın %35,906’sını; ikinci faktör %8,366’sını; üçüncü faktör %6,862’sini ve dördüncü faktör %5,842’sini açıklamaktadır. Dört faktörün birlikte açıkladıkları varyans ise %56,976’dır. Ölçeği oluşturan faktörler, maddelerin içerdiği öğretmenin öğrenciyi tanıma davranışlarına bakılarak isimlendirilmiştir. Elde edilen modelin uygunluğu Doğrulayıcı Faktör Analizi ile sınanmıştır. Buna göre, RMSEA için 0,000; CFI için 1,00; GFI için 0,69, RMR için 0,073 ve AGFI için ise 0,64 uyum indeksleri hesaplanmıştır. Ölçekle ilgili olarak yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı birinci faktör için 0,869; ikinci faktör için 0,858; üçüncü faktör için 0,860 ve dördüncü faktör için ise 0,823 olarak hesaplanmıştır. ÖTYÖ’nin tüm maddeleri için hesaplanan iç tutarlık katsayısı (Cronbach alfa) ise 0,928 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre, alanda kullanıma uygun geçerli ve güvenilir olan “Öğrenciyi Tanıma Yeterlikleri Ölçeği”nin geliştirilmesi çalışması tamamlanmıştır.

Özet İngilizce :

The population of the present study which was designed to develop "Teachers’ Efficacy Scale in Student Recognition” (TESSR), consists of teachers who teach in public elementary schools in different branches. The sample of the study is 139 participants determined randomly and participating voluntarily. After testing the appropriateness of the data analysis, the scale showed, four-dimensional structure consisting of 28 items as result exploratory factor analysis. According to these values, among these factors first factor explain %35,906%, second factor 8.366%, third factor 6,862% and fourth factor 5.842% of the total variance of the scale. The total variance explained by these four factors together is 56.976%. The factors forming the scale were named by looking at teachers' behavior of student recognition that items include. Suitability of the obtained model was tested with Confirmatory Factor Analysis. Accordingly, for RMSEA 0.000, for CFI 1.00, for GFI 0.69, for RMR 0.073 and for the AGFI 0.64 fit indexes were calculated. As a result of reliability analysis carried out on the scale, the Cronbach alpha internal consistency coefficient was calculated as 0,869 for the first factor, 0.858 for the second factor, 0.860 for the third factor and 0.823 for the fourth factor. The internal consistency coefficient (Cronbach alfa) calculated for all items of TESSR was found as 0,928. According to these values, the development of "Teachers' Efficacy Scale in Student Recognition" which is valid, reliable and suitable for use in the field has been completed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :