Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematiksel kavramları algılama düzeyleri

Yazar kurumları :
Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi1, Öğretim Görevlisi. Erzincan Üniversitesi2
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, meslek yüksekokulunu yeni kazanan öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim sürecinde edindikleri matematiksel kavramları algılama biçimlerinin ve Matematik-I ve Matematik-II dersi ile ilgili hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın örneklemini; Erzincan Üniversitesine bağlı olan bir  meslek  yüksekokulunda öğrenim gören 112 birinci sınıf öğrencisi  oluşturmaktadır.  Araştırmada  veri  toplamak  için  öğrencilerin  hazır  bul unuşluk  seviyelerini  belirlemeye  yönelik  7  açık-uçlu  sorudan  oluşan  bir  test  uygulanmıştır.  Verilerin  analizinde  frekans  ve  yüzde  tablolarından  faydalanılmış  ve öğrencilerin  cevaplarından  bazılarına  aynen  yer  verilmiştir.  Araştırmanın sonuçlarına  göre,  öğrencilerin  büyük  bir  kısmının  matematiğin  temel  konularında yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır. Bu duruma bağlı olarak da öğrencilerin yüksek öğrenimde  görecekleri  Matematik-I  ve  Matematik-II  derslerine  karşı  hazır  bulunuşluk  düzeylerinin  düşük  olduğu  sonucuna  varılmıştır.  Ayrıca  öğrencilerin  literatürde  var  olan  bazı  kavram  yanılgılarına  ve  öğrenme  güçlüklerine  sahip  oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda  meslek  yüksekokulunda okutulan matematik  ders  programlarının  öğrencilerin  seviyeleri  de  dikkate  alınarak  yeniden düzenlenmelidir.

Özet İngilizce :

In this study, we dwell on the determination of the levels of readiness fort he  classes  of  Mathematics  I  and  Mathematics  II  perception  type  of  mathematical terms  acquired  in  the  process  of  primary  and  secondary  education  of  the  students who have newly attended to Vocational High School. In this frame, the model of the study  made  up  of  112  students  attending  to  the  first  grade  of  Vocational  High School. To collect data, we applied a test with 7 open-ended questions with the purpose of determining their readiness levels. In analysis of the data, we  made use of frequence and percentage tables and we gave place to some of their answers as they are. According to the results of the research, we determined that most of the students are lack of mathematical background. As a result of this, we have conculuded that their readiness levels of Mathematics I and Mathematics II that they take in higher education is low. Besides we have determined that they have some misconception in literature and learning difficulties. According to the results obtained, the curr iculum of mathematics in Vocational High Schools should be revised as to the mathematics levels of the students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :