Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin sosyal beceri düzeyleri ve düşünme stilleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
* Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Düşünme Stilleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Bolu ili merkez ve ilçe merkezlerinde yer alan İlköğretim Okullarında görev yapan 54 İlköğretim Okulu Müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla iki ölçme aracı kullanılmıştır. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin sosyal beceri düzeyleri için “Sosyal Beceri Envanteri” ve düşünme stilleri için “Düşünme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. İlköğretim Okulu yöneticilerinin Sosyal Beceri düzeyleri “Orta” düzeydedir. Alt boyutlar da ise yöneticilerin Sosyal Kontrol ve Sosyal Anlatımcılık boyutlarında yüksek ortalama ile “Çoğunlukla” düzeyindedir. Duyuşsal Anlatımcılık ve Sosyal Duyarlılık boyutlarında düşük ortalama ile “Orta” düzeydedir. İlköğretim Okulu yöneticilerinin en çok tercih ettiği düşünme stilinin Hiyerarşik, en az tercih ettikleri düşünme stili ise Anarşik düşünme stilidir. İlköğretim Okulu yöneticilerinin Sosyal Beceri düzeyleri ile düşünme stilleri arasında pozitif ve negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to identify the relationship between level of the social skills levels and thinking styles of primary school administrators. This study group is formed by (N:40) primary school administrators working at primary schools located in the city center Bolu and in other provinces of Bolu. In the study two data collection instruments were used. In order to identity the social skills level of school administrators. Social Skills Invertory and to identity the thinking styles of school administrators Thinking Styles Scale were used. It was found that the social skills level of school administratorsare at moderate level. When the sub-scales social control and social expessivity are concerned, it was found that their social skills are at mostly level with high means scories. When emonotional expreeivity and social sensitivity subscales are concerned, their social skills are at moderate level with low mean scores. It was found the primary school administrators mostly preferred hiarachy thinking style while anarchic thinking is the least preferred thinking style. A positive and negative relationship was found between the social skills level and thinking styles of primary school administrators.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :