Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazili anlatim becerilerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi: erzincan örneği

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler neticesinde, değişen ve gelişen dünyada kimi zaman kaynak, kimi zaman ise alıcıdurumunda olan insan, devam eden bu gelişim sürecinde var olabilmek adına kendini ifade edebilme gücüne sahip olmalı-dır. Bireyin kendisini kalıcıve etkili bir biçimde ifade edebilmesinin en kolay ve en güzel biçimi de kuşkusuz yazma eylemidir. Bu çalışma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılıanlatım becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Genel Tarama modeliyle yapılan bu çalışmanın örneklemini kasti örnekleme yoluyla seçilen 109 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilere 14 maddelik formlar dağıtılmışve bu formların öğrenciler tarafından doldurulması sağlanmıştır. Akabinde, öğrencilerin çalışma kitaplarıtoplanarak yazılıanlatım becerileri incelenmişve “Kompozisyon Değerlendirme Ölçeği”ne işlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistik analizi için SPSS programıaracılığıyla “Bağımsız Gruplar ArasıT- Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, “kız öğrencilerin yazılıanlatım becerileri bakımından erkek öğrencilerden daha başarılıolduğu, ilköğretim okulu düzeyinde bir sözlüğe ve yazım kılavuzuna sahip olmanın yazılıanlatım becerilerini geliştirdiği; öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe yazılıanlatım becerilerinde bir gerileme görüldüğü; öğrencilerin son bir yılda okuduğu kitap sayısının fazlalığıyla yazılıanlatım becerilerinin paralellik gösterdiği; ilgi gösterilen kitap türüyle yazılıanlatım becerileri arasında anlamlıbir iliş-kinin söz konusu olmadığı; sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan öğrencilerin yazılıanlatım becerilerinin gelişmişolduğu; okul başarıpuanıyüksek olan öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin daha iyi durumda olduğu” sonucuna ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

As a result of scientific and technological changes, man who is sometimes a source and sometimes a consumer in a changing and developing world must have the power of expressing himself in order to survive throughout this continuous development. The developments in the world we live in haven’t composed of the man life through the intimate relations with a few people around him and visiting them. Various changes consisting of cultural, historical, political and even relations pertaining to human beings have been occurred day by day. Naturally man should express himself in terms of his attitudes and feelings against these changes. The easiest and best way of individuals’ expressing themselves permanently and efficiently is certainly writing. The sample of this study done through General Scanning Model consists of 109 intentionally chosen students. In the study, a form has been used each consisting of 14 items and students have been asked to fill out them. Then, students’ workbooks have beencollected, their written expression skills have been studied and the data has been processed into “Composition Assessment Scale”. “Independent Samples T-Test” and “One Way Avona Test” in SPSS have been used for the statistic analyses of the data. It has been found out at the end of the study that “female students are good  at writing more than male students, possessing a dictionary and a writing guide suitable for primary school student level improve the students’ writing skills, the higher students’ level is, the worse they write, there is a parallel relationship between the number books they have read for the last one year and students’ writing skills, there is no meaningful relationship between the type of books students are interested in and students’ writing skills, students who are in a better situation in terms of socio- economic aspect have a good writing skill and students who have better school marks are also good at writing. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :