Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin atılganlık puanlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin atılganlık puanlarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum il merkezinde 2011–2012 eğitim-öğretim yılında eğitim gören 270’i kız, 301’i erkek olmak üzere toplam 571 ilköğretim 5.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Topukçu (1982) tarafından geliştirilen atılganlık ölçeği ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin atılganlık puanlarının bazı değişkenlere göre (parçalanmamış aileye sahip olup–olmaması, sınıftaki öğrenci sayısının az-çok olması, yakın arkadaşın olup–olmaması ve sosyal etkinliklere katılıp–katılmaması) anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Ayrıca yapılan çalışma sonucuna göre öğrencilerin atılganlık puanları akademik yönden başarılı olup–olmamalarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the assertiveness scores of the 5th grade
students according to the several variables. The study group consists of the total number of 571, of whom 270 of them are girls, and 301 of them are boys studying in
2011-2012 Education Year. In the study, “Personal Data Form” which has been developed by the researcher, and assertiveness measurement test developed by Topukçu(1982) have been utilized. In the process of analysis, independent groups t test has been used. The data acquired during the research of the investigation of the 5th grade students’ assertiveness scores in terms of several variables has been analyzed using t test. As a result of the study, it has been found out that assertiveness scores of the students vary in accordance with the several variables (having broken up family, the number of the students, having close friends, participating in social activities). Besides , according to results, academic success do not differentiate meaning-fully in terms of their assertiveness scores.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :