Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji dersinin laboratuvar öğretiminde işbirlikli öğrenmenin etkisi

Yazar kurumları :
Öğretmen1, Erzurum Yıldızkent İMKB İlköğretim Okulu2, Doç. Dr.3, Atatürk Üniversitesi4
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın  amacı,  fen ve teknoloji dersinin laboratuar uygulamalarına katılan öğrencilerin,  akademik  başarılarına  ve  laboratuar  becerileri  üzerine  işbirlikli öğrenme  ve  geleneksel  öğrenme  yönteminin  etkisinin  belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini, 2009-2010 öğretim yılında MEB’e bağlı bir ilköğretim okulunun altıncı sınıflarında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri to plama aracı olarak; Laboratuar Ön Başarı Testi (LÖBT), Laboratuar Son Başarı Testi (LSBT), Teori Başarı Testleri (TBT), Deney Başarı Testleri  (DBT), Laboratuar Beceri Kontrol Listesi (LBKL) ve Yöntem Görüş Ölçeği (YGÖ) kullanılmıştır. Çalışma, iki farklı sınıfta gerçekleştirilmiştir. Bu sınıflardan; biri, işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı İşbirlikli Grup (İBG); diğeri ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı Kontrol Grubu (KG) olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız t testi yapılmıştır. Sonuç olarak, işbirlikli öğrenme yöntemi yle  öğretim  gören  öğrencilerin,  geleneksel  yöntemle öğretim  gören  öğrencilere  göre hem akademik başarı hem de laboratuar becerileri bakımından daha başarılı oldukları ancak İBG grubundaki öğrenci görüşlerine göre, işbirlikli öğrenme yöntem i hakkında bazı olumsuzlukların olduğu belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effect of cooperative learning and on academic  achievements  of  sixth  grade  students  attending  the  classes  in  which  the laboratory  experiments in science and technology course. The sample of this study consist of 50  sixth  grade  students who attended the classes in which the laboratory experiments  in  science and technology  were taught in an elementary school during the 2009-2010 academic year. As the data collection instruments, Laboratory Preliminary  Achievement  Test  (LPAT),  Laboratory  Finally Achievement  Test  (LFAT), Theory Achievement Tests (TAT), Experiment Achievement Tests (EAT), Laboratory Skills Checklist (LSC) and Method Opinion Scale (MOS) were used. This study is carried  out  two  different  groups.  One  of the groups  was  selected  randomly  as  the Cooperative  Learning  Group  (CLG)  and the  second  was  selected  as  the  Control Group (CG), in which the traditional teaching method was applied. The data obtainedon instruments were evaluated by using descriptive statistics, independent samples  ttest. The results of this study indicated that the teaching of laboratory experiments in science and technology course the cooperative learning  was more effective than the traditional teaching method in both increasing academic achievement and the laboratory skills.  Some of the negative ideas about cooperative learning method were identified according to the students in CLG Group.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :