Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik belirtilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
649
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin öz-yeterlikleri ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu araştırma betimsel yönteme dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında özel eğitim desteğine gereksinim duyan çeşitli engellere sahip 165 öğrenci velisinden oluşmaktadır. Ebeveynlerin %63,6’sı (n= 105) anne, %36,4’ü (n= 60) babadır. Araştırma verileri Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi, Anova ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ebeveyn öz-yeterliği ile psikolojik belirtiler arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin öz-yeterliklerinde ve psikolojik semptomlarında bazı demografik değişkenlere göre fark bulunmuştur. Sonuç olarak, ebeveynlerin öz-yeterlikleri arttıkça psikolojik belirtilerin azaldığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationship between self-efficacy and psychological symptoms of the parents with disabled children. This is a descriptive study. The sample of the study consists of the parents of 165 students with disabilities. 63,3% (n=105) of the participants were mothers and 36,4% (n=60) were fathers. Data was collected with the help of Parent Self-efficacy Scale and Brief Symptom Inventory. In the analysis of the data, t-test, Anova, and Pearson Moments Correlation Analysis were used. This study showed that there is a negatively meaningful relationship between parent self-efficacy and psychological symptoms. There were meaningful differences in psychological symptoms and self-efficacy of the parents according to some demographic variables. As a result, we can say that increase in parent self-efficacy will lead decrease in psychological symptoms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :