Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda beden eğitimi dersi kilavuz kitabinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Doktora Öğrencisi1, Fırat Üniversitesi2, Yrd. Doç. Dr.3, Fırat Üniversitesi4, Yrd. Doç. Dr.5, Fırat Üniversitesi
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 2006-2007 eğitim -öğretim yılında uygulamaya konulan beden eğitimi kılavuz kitabının beden eğitimi öğretmelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılarak eğitim ve öğretimdeki yeterlik düzeyi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim okullarında  görev yapan 451 beden eğitimi  öğretmeni  oluşturmaktadır.  Katılımcıların  görüşlerini  belirlemek amacıyla Survey-tarama  modeli  kullanılmıştır. Kılavuz kitapla ilgili olarak beden eğitimi öğ-retmenlerinin  görüşlerinde  sınıf  mevcutlarının  fazla  olması  (X=3,61),  okulların sosyo-kültürel  ve  sosyo-ekonomik  yapılarından dolayı kitapta belirtilen etkinlikleri yeterince uygulayamadıkları (X= 3,37) ve öğretmenlerin ders sırasında kılavuz kitaba bağlı kalmadan eski sisteme göre ders işledikleri (X= 3,15) gibi sonuçlar ortaya çı kmıştır. Bundan dolayı kılavuz kitabın konu başlıkları ve alt başlıkları daha anlaşılır ve sade bir şekilde düzenlenmesi gerektiği,  kılavuz  kitabın beden eğitimi derslerinde uygulanabilirliğini  kolaylaştırmak  için  dersin  uygulandığı  saha  ve tesislerin  yeterli hale getirilmesi ve araç-gereçlerin sağlanması, okullardaki kalabalık sınıflardaki sayının azaltılması için gerekli çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

In  this  research,  competency  level  of  education and training of t he physical training  guide  books,  implemented  in  the  2006-2007  acedemic  year,  have been researched in the direction evaluation of physical education teachers. 451 physical  education  teachers  who  work  in  elementary  schools  form  the study group. To determine the opinions of the participants survey  screening model is used.  About  the  guidance  book,  in  the  views  of  physical  education  teachers (X=3,61), because of the surplus total of the classrooms (x=3.37) and teachers run courses according to old system without depending the guide book (x=3.15). Hence, subject  headings  and  subheadings  of  the  guide  book  should  be  held more understandable  and  simply  to  facilitate  practibility  of  the  guide  book  in physical education  lessons,  physical  education  field  and  facility  should  be made  sufficient and  provided  the  equipment,  to  reduce  the  number  of  crowded classes  in schools necessary works are needed in conclusion of the research.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :