Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği (bedsdö): geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; araştırmacıların ve eğitimcilerin ortaokul öğrencilerinde kullanabilecekleri, beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geliştirme aşamasında literatürdeki benzer ölçek ve anketler ile beden eğitimi ders programı incelendi. Ayrıca ilgili öğrenci, öğretmen ve uzman görüşleri sonucu ölçek taslağı oluşturuldu. 5’li likert tipinde ve davranışların sergilenme sıklığını değerlendiren ölçek taslağı Erzincan il merkezinde öğrenim gören toplam 449 ortaokul öğrencisine uygulandı. Ölçeğin geçerliği için açımlayıcı faktör analizine, doğrulayıcı faktör analizine ve madde-toplam korelasyonuna, güvenirliği içinde Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısına ve testte krar test tekniği ile Pearson Momentler Çarpım korelasyonuna bakıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15 ve LISREL 8,7 programları kullanıldı. Bulgular ölçeğin geçerli-güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir. 22 maddelik ölçeğin iki faktörlü yapısının genel anlamda sportmenliğin davranış bileşenlerinin teorik yapısıyla örtüştüğü belirlendi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to develop a scale that researchers and educators could use on elementary school students and which could measure the reliability and validity of sportspersonship behavior in physical education course. In developing the scale, similar scales in literature and questionnaires as well as physical education curriculum were also investigated. In addition, after receiving relevant student, teacher and specialist opinions, a draft version was prepared. The draft prepared with a 5 point Likert item and measuring the frequency of behavior exposed was administered on 449 elementary school students studying in the province of Erzincan. For the validity of the scale, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, item-total correlation were measured while for reliability Cronbach-alpha internal consistency, test-retest and Pearson Product Moment Correlation Co-efficiency were measured. For data analysis, SPSS 15 and LISREL 8,7 programs were used. The findings showed that the scale was valid and reliable. Two factor structure of the scale with 22 items was in general compatible with the theoretical form of sportspersonship behavior components.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :