Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı geometrik kavramların öğrenilmesine 4 mat öğretim yöntemi ve öğrenme stilinin etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü1, Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi2
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, altıncı sınıf düzeyinde bazı geometrik kavramların öğrenilmesine 4 MAT öğretim yöntemi ve öğrenme stilinin etkisini belirlemektir.  Bu amaçla öğrencilerin baskın olan öğrenme stilleri belirlenerek, bazı geometrik kavramlar öğrencilere 4 MAT öğretim ve yapılandırmacı öğrenme yöntemi kullanılarak aktarılmıştır. Çalışmanın grubunu İç Anadolu Bölgesinde bir ilçede bulunan ilköğretim okulundaki 39 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 2009-2010 öğretim yılının ikinci döneminde 5 hafta süreyle gerçekleştirilen çalışmada, yarı deneme modellerinden biri olan “eşitlenmemiş kontrol gruplu model” ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Geometri Bilgi Testi, Yapılandırılmış Görüşme ve Kolb Öğrenme Stili Envanteri’nden elde edilmiştir. Araştırmada nicel verilerin test edilmesine yönelik olarak, ANCOVA, t-testi, Kruskall Wallis, Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel olarak analiz edilmiştir.  Nitel verilerin analiz sonuçlarına göre bazı geometrik kavramların öğrenilmesinde 4  MAT öğretim yönteminin uygulanmasına ilişkin öğrencilerin büyük bir kısmı  olumlu görüş ifade etmişlerdir. Fakat nicel verilerin analizi sonucunda bu yöntemin  öğrenci başarısına anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin  benimsedikleri öğrenme stillerinin ise bu kavramların öğrenilmesinde etkili olduğu  sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, the affect of 4 MAT teaching model in mathematic course about geometric concepts over sixth grade students academic success and the affect of learning styles on students successes are aimed to search. By this aim the some geometrical concepts has been taught to the students by using 4 MAT teaching model and constructive learning model. The sample of study consist of total 39 sixth year secondary school students who are at the state school which is found in middle Anatolia region. These two classes were randomly separated into experimental and control groups. Nonequivalent control group design, one of the a quasi-experimental model and survey model were used in this study which has been carried out for 5 weeks in the second semester of 2009-2010 academic year. The data of this study was obtained from geometrical success test, structured interview and Kolb Learning Style Inventory. In order to test research quantitative data ANCOVA, T-test, Kruskall Wallis, Mann Whitney U test were used. On the other hand, qualitative data is analyzed by describing. According to analyzing result of qualitative data most of the students expressed positive thoughts on applying 4 MAT teaching technique on learning some geometrical concepts. But in analyzing result of quantitative data it is found out that this technique has no meaningful affect on students’ success .We reached the conclusion of students’ dominant learning styles have affect learning these geometrical concepts. 

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :