Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anne babalarin görüşlerine göre aile işlevleri

Yazar kurumları :
Uzman.1, Milli Eğitim Bakanlığı2, Yrd. Doç. Dr.3, Gazi Üniversitesi4, Dr.5, Aksaray Üniversitesi6
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlıklı toplumların temelini sağlıklı aileler oluşturur. Hangi ailelerin sağlıklı,  hangi ailelerin sağlıksız olduğu ile ilgili kriterlerin tespitine yönelik yaygın bilimsel kanı;  temel aile içi işlevlerin ne düzeyde yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesine dayanmaktadır.  Bu  araştırmada,  Kastamonu  ilinde  yaşayan  anne  babaların aile işlevlerine yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Tesadüfî örnekleme yolu ile seçilen 108 anne ve 145 baba olmak üzere toplam 253 anne baba araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından  hazırlanan  „Genel  Bilgi  Formu‟ ve „Aile Değerlendirme Ölçeği‟ (ADÖ) kullanılmıştır.  Verilerin  analizinde  SPSS  13.0  kullanılarak  anne babalara  ilişkin demografik bilgiler frekans ve yüzde dağılımı olarak verilmiştir. Aile işlevlerine yönelik  anne  babaların  görüşleri  arasında  bir  ilişkinin  bulunup bulunmadığı  Mann Whitney-U  analizi  ile  incelenmiştir.  Araştırma  sonucunda, toplam  ölçek  puanı  ile problem çözme, iletişim ve genel fonksiyonlar alt boyutlarında anne babalar arasında anneler lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Healthy  families  form  the  basis  of  healthy  communities.  The  widespread scientific opinion in terms of determining the criteria concerning whether which families are healthy which ones are unhealthy depends on the investigation to what extend basic intra family functions are performed. In the current study, it was aimed to investigate the views of parents living in the city of Kastamonu concerning familial functions.  Randomly  chosen  108  mothers  and  145  fathers,  total  253  parents, consisted the sampling of the research. „General Information Form‟ and „Family Evalu ation Scale‟ (FES) prepared by the researchers were used to collect data. In the anal ysis of the data, SPSS 13.0  software was used and demographic information concerning the parents were given as frequencies and percentages. Whether there was a rel ation  between  the  views  of  parents  concerning  familial functions  was  analyzed through Mann Whitney U analysis. At the end  of the research, a significant difference was determined in favor of mothers in the parents between total scale score and the sub-dimensions of problem solving, communication and general functions. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :