Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi2
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bitişik eğik yazı yazma; öğrencilerin düşünme, anlama, sıralama, değerlendirme, ilişki kurma gibi zihinsel ve dilsel becerilerini geliştirmesine rağmen bazı öğrencilerde bitişik eğik yazı kullanmama eğilimi görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazmama nedenlerini belirlemektir. Bu amaçla, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ilinde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen üç ortaokulda öğrenim gören 366 öğrencinin bitişik eğik yazı yazıp yazmamaları cinsiyet değişkeniyle birlikte irdelenmiştir. Araştırma- ya katılan 6. sınıf öğrencilerinin % 39,9’unun bitişik eğik yazı yazmadıkları görülmüş ve bu oranın % 49,3’ünü kız, % 50,7’sini ise erkek öğrencilerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Bitişik eğik yazı kullanmayan 146 öğrenciye “Bitişik eğik yazı kullanmıyorsanız nedenlerini yazabilir misiniz?” açık uçlu sorusu yöneltilerek araştırmanın verileri elde edilmiştir. Bu veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmaya katılan ve bitişik eğik yazı yazmayan 6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıya karşı olumsuz bir tutum takınmalarından, düz yazının yaygın kullanılmasından, bitişik eğik yazının uygulama güçlüklerinin olmasından, bitişik eğik yazının okunaklı olmamasından ve öğretmenlerin etkisinden kaynaklanan nedenlerle bitişik eğik yazı yazmadıkları tespit edilmiştir. Bitişik eğik yazıyla ilgili özellikle ortaokul öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi, sınıf öğretmenlerinin ise öğrencilerin uygulama güçlüğü olan noktalarda bilgilendirilmesi ve bitişik eğik yazının sadece okullarda değil, okul dışında da yaygınlaştırılmaya çalışılması bitişik eğik yazı yazmayan öğrencilerin bitişik eğik yazı yazmasını sağlayabilir.

Özet İngilizce :

Although italic handwriting improves the intellectual and linguistic skills of students, such as thinking, understanding, colocation, assessment and correlation, a tendency not to use italic handwriting is seen among some students. The purpose of this research is to determine the reasons for not using italic handwriting among sixth grade students. For this purpose, three hundred and sixty six students from three secondary schools in Adiyaman, chosen by Stratified Sampling Method, has been examined whether they use italic handwriting, along with the gender variable, in the 2012-2013 academic year. It has been seen that 39,9 % of the students participated in the survey do not use italic handwriting. It has also been determined that the 49,3 % of this rate is female and 50,7 % is male. The research data has been obtained by asking the open-end question “If you do not use the italic hand writing,

would you write the reasons for this?” to the one hundred and forty six students who

do not use italic handwriting. The data has been examined by the Content Analysis

technique. It has been determined that the sixth grade students do not use italic handwriting due to the reasons such as taking negatory attitude aganist italic handwriting, widespread use of plain text, difficulty in using italic handwriting, the italic

handwriting type being not readable and teachers’ effects. Making the secondary

school teachers conscious regarding the italic handwriting, updating class teachers

on difficulties that the students experience and trying to generalize the italic handwriting not only in schools but also outside of schools may assure the students to use

italic handwriting.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :