Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xx. yüzyilda kosova’da türkçe öğretim programlarinin uygulanmasi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Kosova, Güneydoğu Avrupa’nın merkezi konumunda ve Balkan yarımadasının or- tasında yer alan bir ülkedir. Kosova, Balkanlarda önemli bir konuma sahiptir. Kosova’da Türkçe eğitim-öğretim bu toprakları/ülkeyi Osmanlı Devleti’nin 1455 yılında fethetmesiyle başlar ve günümüze kadar devam eder. Kosova’da Türkçe eğitim-öğretimi gelişim özelliklerine göre beş döneme ayırmak mümkündür: 1- Osmanlı Dönemi (1455-1912); 2- Yugoslavya Krallığı Dönemi (1912 – 1945-1951); 3- Yeni Sosyalist Yugoslavya Dönemi (1951-1999); 4- BM Geçici Yönetim ve yerel Yönetim organların Yönetimi Dönemi (1999-2008); ve 5- Kosova Cumhuriyeti Yöne- timi dönemi (2008 -    ). Bu çalışmada,1912-2000 yılları arasında Kosova’da Türkçe eğitim-öğretim yönet- sel ve programın ögeleri açısından irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda dönemler halinde ele alınan Türkçe eğitim öğretimin tarihsel süreç içerisindeki güncel sorunları tartışılmıştır. Mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma verileri kaynak taraması yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, Kosova’da Türkçe Eğitim-öğretiminde 20. Yüzyılın başla- rında niceliksel olmasa da niteliksel olarak ilerleme kaydedildiği, bu çalışmaların Yugos- lavya Krallığı ile birlikte yaklaşık 39 yıllık durduğu ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren (1951) Türkçe eğitim-öğretime tekrar başlanmış, ancak gerek Kosova kaynaklarının gerekse Türkiye’nin desteklerinin yetersiz kalması sonucunda, kadro, ders araç gereçleri, program v.b. gibi konularda sıkıntılar çekildiği görülmüştür.  

Özet İngilizce :

Kosovo is a country which is in the central location of South East Europe and     located in the middle of Balkan Peninsula. Kosovo has an important location in the   Balkans. Turkish education in Kosovo begins the conquest of these lands/this country by Ottoman Empire in 1455 and reaches today. It is possibletodivide Turkisheducation in Kosovointo five period saccording to its developmental characteristics: 1- Ottomanperiod (1455-1912); 2- Jugoslavia                 Kingdomperiod (1912-1945-1951); 3- New Socialist Jugosla viaperiod (1951-1999); 4- The United Nations  temporary administration and local authoritiesadministration period (1999- 2008); 5- Kosova Republica dministration period.  Inthisstudy, Turkish education in Kosovo between 1912 and 2000 is examined in terms of administration and this program’sitems. In accordance with this purpose, the     current problems of Turkish education addressed periodically in the historical processare discussed. This study prepared to determinet he current situation is a descriptive study. The data of there search has been a cquired through literature review. At theend of this research, it has emerged that not quantitative but qualitative   improvement has been made progress in Turkish education in Kosovo in the early 20th century and these studies survived for 39 years together wit hJugoslavia Kingdom.Beginning from the second half of 20th century,  Turkish education has been restarted; however, it has been seen that some problem sarouse in the issues such as staff, course equipments, program, etc. as a result of the insufficiency of Kosovo sources and Turkey’s supports. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :