Cilt: 2 Sayı : 1
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜ EL KİTABI VE GÖNÜLLÜĞE ETKİLERİ
VOLUNTEER HANDBOOK AND VOLUNTEERISM EFFECTS IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Nezih Metin ÖZMUTAF

16 129

Gönüllü el kitabı sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) gönüllük felsefesini açıklayan önemli bir araçtır. Gönüllü el kitabı ile STK’nın artalanı, örgütsel yapısı, gönüllü olanakları ve süreçleri/prosedürleri net bir şekilde ortaya konulabilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı gönüllü el kitabının temel özelliklerinin ve gönüllülüğe etkilerinin değerlendirilmesidir
Volunteer handbook is an important tool that explains philosophy the volunteer in non-govermental organizations (NGOs). NGO’s backround, organizational structure, volunteer facilities and processes / procedures can be clearly expose with volunteer handbook. In this context, the main aim of this study is to evaluate basic features of the volunteer handbook and volunteerism effects
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Nezih Metin ÖZMUTAF