Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tezsiz yüksek lisans öğrenimi gören öğretmen adaylarının program hakkındaki görüşleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 2003 yılından günümüze kadar uygulanmakta olan tezsiz yüksek lisans programlar , programa devam eden öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmektedir. Ayrıca bu öğretmenlerin problem çözme becerilerindeki algılama düzeyleri arasındaki fark ve bu farkın düzeyi irdelenmektedir. Tarama modeli esas alınarak yapılan bu araştırmanın çalışma evrenini Selçuk Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde 2008-2009 öğretim yılında tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket yoluyla toplanmıştır ve veriler SPSS for Windows (12) paket programı yardımıyla ilgili testler yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, her iki üniversitedeki öğrenciler katıldıkları tezsiz yüksek lisans programından orta düzeyde memnun olduklarını belirtmişlerdir. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yarıya yakını (% 45), Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin de dörtte biri (% 26) programın kendi meslek yaşamları için her zaman katkı sağlayacağını düşünmektedirler. Her iki üniversitenin Problem Çözme Yeteneğine Güven konusundaki ortalamalar karşılaştırıldığında, Selçuk Üniversitesi katılımcılarının Erciyes Üniversitesi katılımcılarına göre kendilerine daha çok güvendikleri söylenebilir, ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Her iki üniversite açısından bakıldığında, yarının öğretmenlerinin problem çözme yeteneklerine güvendikleri ve bu davranışları öğrencilerine kazandırabilecek düzeyde oldukları söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, the master's degree programs without thesis which have been administered since 2003 are evaluated according to the views of the teacher candidates attending these programs. In addition, the difference between these teachers' levels of perception of problem solving skills and the level of this difference are investigated.The students attending the master's degree program without thesis in the 2008-2009 academic years at Selçuk University and Erciyes University were the participants of this study. A questionnaire was used to collect data for the study and the data collected was analyzed with the statistical program SPSS for Windows (12). At the end of the study, the students at both universities stated that they were quite pleased about the master's degree program without thesis which they attended. Nearly half of the students at Erciyes Üniversity (% 45) and a quarter of the students at Selçuk University (% 26) think that the program will always be of benefit to their lives. When the averages of The Trust in Problem Solving Skills at both universities are compared, it can be said that the participants at Selçuk University trust in themselves more than the participants at Erciyes University. However, there is not a statistically significant difference between them. We can conclude that teachers of the future trust in their problem solving skills and they are able to teach these behaviors to their students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :