Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resmi ve özel ilköğretim okullarındaki eğitici kol çalışmalarının amaçlarına ulaşma düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri (kayseri ili örneği)

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölüm1, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, devlet okulları ile özel okulların, Eğitici Kol Çalışmalarının amaçla-rına ulaşmasında, yeterlilik düzeylerini karşılaştırmalı olarak belirlemek amacıyla yapılmış-tır. Araştırmada söz konusu çalışmaların yeterliliğinin, öğrenci gözüyle değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla da toplam 300 öğrenci üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi SPSS paket programı ile t-testi uygulanarak yapılmış-tır. Verilerden elde edilen sonuçlara göre; Eğitici Kol Çalışmalarının hem devlet okulların-da hem de özel okullarda istenilen düzeyde ve nitelikte yapılmadığı saptanmıştır. Ayrıca grupla çalışma zevki aşılama, planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırma, demokratik tutum ve alışkanlıklar kazandırma gibi konularda, özel okulların devlet okullarından daha düşük etkililik düzeyinde olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This reasearch has been conducted in order to determine the level success of extra-curricular activities in public and private schools comparatively. In the research, the evaluation of the mentioned subject is done from students’ point of view. For this purpose; 300 students have been given a questionaire. The analysis of the data has been done with SPSS through t test. According to the results of the analysis; It has been found out that extra-curricular activities are implemented at a desired level or content neither in public nor in private scools. Apart from that, it has been found out that private schools have lower effectiveness level in providing group works, planned and regular study habits, and democratic attitudes and habits.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :