Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt imajı üzerinde etkili olan faktörlere yönelik bir araştırma: yozgat ili emniyet müdürlüğü örneği

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
591
DOI :
Özet Türkçe :

Kamuoyunun bir örgüt hakkında sahip olduğu anlık zihinsel bir resim olarak ifade edilebilen örgüt imajı, örgütün pazardaki istikrarını, müşteriler gözünde çıktılarının kalite-sini, üretici veya servis sağlayıcı olarak rakiplerine göre pozisyonunu, insanların müşteri veya personel olarak örgütte bulunma istekliliklerini yansıtan bir olgu olarak değerlendiril-mektedir. LeBlanc (2004) örgütlerin genel imajını oluşturan, mesleki, görsel ve davranışsal imaj olarak sıralanabilen üç temel unsurdan bahsetmektedir. LeBlanc (2004) ve Schuler (2004), bir örgütün her şeyden önce yapmakta olduğu işin kalitesini geliştirerek yani mes-leki imajı sayesinde örgüt imajını kuvvetlendirebileceği üzerinde durmuştur. Bu çalışma yukarıdaki çerçevede gerçekleştirilmiş olup, amaç olarak polis imajı-nın oluşumunda etkili olan faktörleri ve bu faktörler içerisinde en güçlü olanını belirlemeye yönelmiştir. Yozgat ili kapsamında yürütülen ve ilk olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nün örgüt imajının değerlendirildiği araştırmada, bağımsız değişkelerin örgüt imajı üzerinde farklılığa neden olup olmadıkları t-testi ve varyans analizleriyle ortaya konmaya çalışılmış-tır. “Daha önce trafik cezası uygulanmış olma” durumu ile “daha önce bir Polis Merkezine gitme” ve “daha önce Emniyet Müdürlüğü’ne gitme” durumlarının, polisin görsel ve genel imajında anlamlı farklılıklara neden olduğu görülmüştür. “rüşvet vermiş olma” durumunun ise polisin mesleki ve genel imajında farklılıklar yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca kümeleme ve ayırma analizleri gerçekleştirilerek örgütün genel imajının oluşumunda en güçlü belirle-yici unsur ortaya konulmaya çalışılmış; 3 temel unsur (mesleki, davranışsal ve görsel imaj) arasında yapılan değerlendirmelerde mesleki imajın genel örgüt imajı üzerinde en güçlü ayırıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The image of an organization, which can be identified as an instant intellectual picture that public opinion has on an organization, is evaluated as a phenomenon which reflects the stability of the organization, the quality of its outcomes in consumers’ sight, its position as a producer or service provider compared to its competitors and people’s desire of taking a place in the organization as a consumer or staff. LeBlanc (2004) makes a men-tion of three essentials – namely professional, visual and behavioral images that construct the general image of organizations. Leblanc (2004) and Schuler (2004) dwelled on the fact that an organization could strengthen its image by first of all improving the quality of the work it had been doing that is to say, it could strengthen the image of the organization by the sake of its professional image. This study was done within the above-mentioned frame and aimed to find out the factors that form the image of police and specify the strongest factor of them. In the study carried out in an applied way in Yozgat city, the organizational image of Yozgat Office of Police was evaluated and it was tried to put forward by t-test and ANOVA whether dependent variables make any difference on organizational image; It was found out that having got penalty before caused meaningful differences in police’s general and visual image, and having bribed in police’s professional and general image. Besides, using cluster analysis and discriminant analysis, it was tried to put forth the preeminent factor in the forming of the organization’s general image. As for three main factors (professional, behavioral and visual images), it was specified that professional image had influence most on general image of the organization.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :