Öğretmen Eğitimi Bağlamında Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo

Portfolyo, yapılan işlerin ve bu işlerle ilgili belgelerin toplanarak bireysel olarak düzenlendiği, belli bir süreç içindeki bilgi ve beceri gelişimini gösteren dosya olarak tanımlanabilir. Bu makalede portfolyonun tanımı, türleri, öğretmen adaylarının eğitiminde kullanımının kuramsal temelleri, yararları ve amaçlarıyla birlikte incelenmiş, portfolyo geliştirme süreci, içeriği ve değerlendirmesi hakkında bilgi verilmiş, Türkiye’de ve dünyada bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Son olarak, öğretmen eğitiminde portfolyo kullanımının Türk Eğitim Sistemine katkılarının neler olabileceği tartışılmıştır. Çalışmada kullanılan araştırma modeli, mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik kuramsal analitik araştırma modelidir. Öğretmen eğitimi alanında portfolyo kullanımının giderek yaygınlaştığı, son yıllara kadar yalnızca bireysel kullanıma uygun olduğu tartışılan portfolyonun, bireyin kariyerini ilerletme, veri toplama ve değerlendirmeyi sağlamada, eğitim aracı olarak kullanılma ve etkin ölçüm araçlarını içerme gibi pek çok avantaja sahip olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır

IN THE CONTEXT OF TEACHER TRAINING, LEARNING AND EVALUATION METHOD PORTFOLIO

Portfolio can be defined as a file showing the development of knowledge and ability in a particular process and the works have done and collected documents related to these works held indivually. In this article, the definition of portfolio, the kinds of portfolio, theoretical principals (basic), benefits and purposes of the portfolio usage in teacher training are researched, the process of portfolio development, the content and evaluation of portfolio are informed, the examples are given about the studies in Turkey and in the world related to this topic. Finally it is discussed what the contributions of the portfolio usage in teacher training can be in Turkish Education System. The study model used in this study is an analytical and theoretical study for the analysis and determination of current situation.The use of portfolio is increasingly becoming widespread in the field of teacher education. Although until recently it has been discussed that portfolio is only suitable for individual use, it was achieved that it has many advantages such as individual's career development, providing data collection and evaluation, being used as an educational tool and including effective measurement tools

Kaynakça

Achrazoglou, John, “Assessing teacher preparedness using electronic portfolios and conventional methods”, (Doctoral Dissertation, The University of Iova. 2003) ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 765162681).

Adams, Thomasenia Lott, "A paradigm for portfolio assessment in teacher education".Education. Find Articles.com. 05 Sep, 2011.

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3673/is_n4_v115/ai_n28660267/ Anderson, Marry Alice, Yes. You Should Create a Professional Portfolio.Multimedia Internet School, 4, 2005, 34-36.

Atay, Derin, “Öğretmen adaylarına yansıtmayı öğretmek: Portfolyo çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(36), 2003, Ss. 508-527.

Ay, Fatma, “Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Alternatif Bir Araç: Portfolyo”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt, 2, Sayı.4, 2007.

Baki, Adnan ve Birgin Osman, “Alternatif Değerlendirme Aracı Olarak Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyası Uygulamasından Yansımalar: Bir Özel Durum Çalışması”, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July, ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 3, 2004, Article 11.

Beattie, Vivien, Collins Bill & Mcinnes Bill, “Deep And Surface Learning: A Simple or Simplistic Dichotomy ? ”, Accounting Education, 6, 1, 1997, 1– 12.

Bintz, William & Shake Mary, “From university to classrooms: A pre-service teachers’writing portfolio program and impact on instruction in teaching strategies for writing portfolios in the classroom”, Reading Horizons, 45(3), 2005, 217-232.

Birenbaum, Menucha & Dochy Filip, Altervatives in assesment of achivment, learning processes and prior knowledge, London: Kluwer Academic Publishers, 1996.

Birgin, Osman, Matematik öğretmeni adaylarının portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin görüşleri, 16. Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat/Türkiye, 5-7 Eylül, 2007.

Bolton, John, B., “Book Review on Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning, by Malcolm S. Knowles and Associates-San Francisco: Josey Bass 1984”, Personnel Psychology, Summer, Vol. 38, Issue 2, 1985, 403-407.

Campbell, Dorothy, Melenyzer Beverly, Nettles Diane & Wyman Richard, Portfolio and Performance Assesment in Teacher Education, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 2000

Chapman, Julie M., Pettway Charlcie & White Michelle, “The Portfolio: An Instruction Program Assessment Tool”, Reference Services Review, 29(4), 2001, 294-300.

Chung, Ruth Rebekah, “The Performance Assessment for California Teachers and Beginning Teacher Development: Can a Performance Assessment Promote Expert Teaching Practice?” (Doctoral Dissertation, Standford University, 2005) ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 982811911), 2005.

Cunningham, George K., Assesment In the Classroom,The Falmer Press, London,1998. Crutchfield, Margaret D., “Preservice Portfolios and First Year Teaching Practice: What are the Connections ?” (Doctoral Dissertation. George Mason University, 2004). ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 765352531), 2004.

Çakır, Sabri, Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar, Isparta: Fakülte Kitabevi, 2009.

Darling, Linda Farr, “Porfolio as Practise: The Narratives of Emerging Teachers”, Teaching and Teacher Education, 17 (1), 2001,107-121.

Dart, Barry C., Burnett Paul C. & Purdie Nola, Boulton-Lewis Gillian, Campbell Jenny & Smith David, “Students’ Conceptions of Learning, The Classroom Environment, And Approaches To Learning”. The Journal of Educational Research, 93, 4, 2000, 262–270.

Demirli, Cihad, “Elektronik Portfolyo Öğretim Sürecinin Öğrenen Tutumlarına ve Öğrenme Algılarına Etkisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Elazığ, 2007.

Demirören, Melek, Koşan Ayşen Melek ve Palaoğlu Özden, “Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, (62) 1, 2009.

Doğan, Fatma Esra, “A suggested portfolyo development model for ELT students at GaziUniversity”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001.

Doll, Brenda Bennett,”Portfolio cultures in teacher certification programs: Motivation to utilize portfolio assessment beyond graduation”, Ph.D. dissertation, Saint Louis University, United States -- Missouri. Retrieved August 27, 2011, from Dissertations & Theses: Full Text (Publication No. AAT 3237403), 2006.

Dollase, Richard H., “The Vermont experimental in state-mandated portfolio Programapproval”, The journal of teacher education ,47-(2) ,1996, 85-98.

Dutt-Doner, Karen M. & Personett Christy, “Using portfolio to assess in an undergraduate teacher education course: What did the students and instructor learn?” Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Chicago, IL, March 24-28, 1997). ED: 410 247, 1997.

Erdoğan, Mehmet ve Ok Ahmet, Öğretmen adaylarının ürün seçki dosyaları ile ilgilikullandıkları mecazlar,16. ulusal eğitim bilimleri kongresi, Tokat/Türkiye, 2007.

Ersoy, Figen A., “Öğretmen adaylarının gelişim dosyasına dayalı değerlendirmeye ilişkin görüşleri”, İlköğretim online, 5(1), 2006, 85-95; http://ilkogretimonline.org.tr/vol5say1/v5s1m7.PDF, (ET:12.11.2011).

Gelinas, Anna Marie , Issues of Reliability and Validity in Using Portfolio Assessment to Measure Foreign Language Teacher Performance, Dissertation, Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University, 1998

Gilman, David Alan, Andrew Richard & Cathleen D. Rafferty, “Making Assessment a Meaningful part of İnstruction”. NASSP Bulletin, 79(573), 1995, 20-24.

Gülbahar Yasemin ve Hasan Tınmaz, Implementing project based learning and e-portfolio assessment in an undergraduate course, Journal of Research on Technology Education, 38(3), 309-327. 2006.

Gronlund, Norman E., & Waugh C. Keith, Assesment of Student Achievement, U.S.A: Allyn and Bacon, 1998.

Funk, M. Leigh, “The use of electronic portfolios within teacher education programs at Renaissance Group member instutions”, (Doctoral Dissertation, Capella University, 2005) ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 862929411), 2005.

Haladyna, Thomas M., Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. U.S.A: Allyn and Bacon, 1997.

Henschke, John, “In Memoriam: Malcolm S. Knowles”, Adult Learning,Winter 97/98, Vol. 9, 1998, 2-5.

Houser, H. F. “Book Review on The Adult Learner, a Neglected Species, by Malcolm S. Knowles- Houston: Gulf Publishing, 1984”, Personnel Psychology, Summer, Vol. 38, Issue 2, 1984, 407-410.

Kauchak, Donald P. & Eggen Paul D., Learning and Teaching, Allyn and Bacon, 2003. Korkmaz, Hünkar ve Kaptan Fitnat, “İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Portfolyoların Uygulanabilirliğine Yönelik Güçlükler Hakkındaki Algıları”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), Sayı: 13, 2003.

Korkmaz, Hünkar ve Kaptan Fitnat, “Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için elektronik portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme”, The Turkish Online Journal of Educational Technology –TOJET, [Elektronik Dergi]. 4(1), 2005, 101-106; http://www.tojet.net/v4i1.pdf, ( ET:23-11- 2011).

Klenowski Val, Portfolio ,Assessment in Teacher Education. In Scott, David (Ed.) Curriculum and Assessment. Ablex Publishing, Westport, Conn, 2001, pp. 63-82.

Knowles, Malcolm S. , “Speaking from Experience: The Professional Organization as a Learning Community”, Training and Development Journal, May, 1979, 36-42.

Knowles, Malcolm S., “How Do You Get People to be Self-directed Learners?”, Training and Development Journal, May, 1980, 96-101.

Kuhs, Therese M., “Portfolio assessment: Making it work for the first time”. The Mathematics Teacher, 87(5), 1994, 32-335.

Lyons, Nona, With Portfolio in Hand: Portfolios in Teaching and Teacher Education, New York: Teachers College Press,1998.

Morgil, İnci, Nuray Cingör, Seçil Erökten, Soner Yavuz, ve Özge Özyalçın. Bilgisayar Destekli Kimya Eğitiminde Gelişim Dosyası Çalışmaları. The Turkish Online Journal of Educational Technology -TOJET, [Elektronik Dergi]. 20043(2), 105-119; http://www.tojet.net/v3i2.pdf, (ET:23-11-2011).

McMullan, Mirjam, Endacott Ruth, Gray Morag A., Jasper Melanie, Miller,Carolyn M.L.,Scholes Julie & Webb Christine, “Portfolios and assessment of competence: a review of the literature”, Journal of Advanced Nursing, 41(3), 2003, pp. 283-294.

Neel, R. G. Sosyal Davranışta Araştırma Yöntemleri (Çev: Ayşe Can Baysal).İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1981.

Özyenginer, Elif, “Bilgisayar Dersinde Elektronik Portfolyo Yöntemi Kullanımı Üzerine Bir Çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2006.

Özyalçın, Özge Oskay, Michael Schallies ve İnci,Morgil “Reliability of Portfolio: A closer look at findings from recent publications”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 2008, 263-272.

Pekkanlı, Egel, “The impact of the European language portfolio on the learner autonomy of Turkish primary school students”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış doktora tezi), Eskişehir, 2003.

Quenemoen, Rachel, Thompson Sandra & Thurlow Martha, Measuring academic achievement of students with significant cognitive disabilities: Building understanding of alternate assessment scoring criteria (Synthesis Report No. 50). Minneapolis, MN: University of Minnesota, National Center on Educational Outcomes, 2003. Retrieved January 14, 2004, http://education.umn.edu/NCEO/OnlinePubs/Synthesis50.html,(ET:12.11.20 11).

Reis, Nancy Katharine; A case study of portfolio assessment in a teacher education program. Ph.D. dissertation, Auburn University, United States -- Alabama. Retrieved August 28, 2011, from Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT 9939642), 1999.

Retallick, John & Groundwatwer-Smith Susan, “Teachers’ workplace learning and learning portfolio”, Asia-Pasific Journal of Teacher Education, 27(1), 1999, pp.47-59.

Roeber, Ed, Setting Standarts on Alternate Assesments, NCEO Synthesis Report 42, 2002, http://Education.umn.edu/NCEO/OnlinePubs/Synthesis42.html, (ET: 12.11

Rolheiser, Carol & Schwartz Susan, “Pre-service portfolios: A base for Professional Growth”, Canadian Journal of Education, 26(3), 2001, pp.283- 300.

Sewell, Meg, Marczak Mary & Horn Melanie, The use of portfolio assessment in Evaluation, 2005, http://electronicportfolios.com/portfolios.html, (ET:23.11. 2011).

Simpson, Leslie Ann Jackson, “Student teacher exit portfolios: Is it an appropriate measure and a unique contribution toward the assessment of highly qualified teacher candidates?” (Doctoral Dissertation. University of Maryland. 2004),

ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 765362451), 2004. Sivakumaran, Thillainatarajan, “Analysis of teacher candidates’ and faculty evaluationof theutility of a single digital portfolio system”. (Doctoral Dissertation. The University of Tennessee, 2005), ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 95399161), 2005.

Stiggins, Richard J., Student-Centered Classroom Assessment, New York: Merrill Publishing Co, 1994.

Şahinkarakaş, Şehnaz, “Portfolyo Assesment in Writing Classes: Implementation and Assesment”,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), Adana, 1998.

Wilcox Bonita L., & Tomei Lawrence A., Professional portfolios for teachers: A guide for learners, experts and scholars, Norwood, MA: Christopher-Gordon, 1999.

Wolf , Dennıe Palmer, “Portfolio assessment: Sampling student work”, Educational Leadership, 46(7), 1989, pp. 5-37. Yanpar, Yelken, Tuğba , “Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri”, Eğitim ve Bilim, 34 (153), 2009.

Yayla, Deniz, Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi, MEB EARGEDYayınları, 2009,

http://earged.meb.gov.tr/tamamlanan/Yetiskin_Egitimi.pdf, (ET: 7-11-2011). Zeichner, Ken & Wray Susan, “The teaching portfolio in US teacher educationprograms: What we know and what we need to know”, Teaching and Teacher Education, 17(5), 2001, 613-621.