Cilt: 48 - Sayı : 2
Ergenlerin Akademik Erteleme Davranışlarını Açıklamada İnternet Bağımlığı ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Rolü
The Role of Internet Addiction and Basic Psychological Needs in Explaining the Academic Procrastination Behavior of Adolescents
Sermin CAN,Şerife Gonca ZEREN

9 4

Bu araştırma, ergenlerin akademik erteleme davranışlarının, internet bağımlılığı ve temel psikolojik ihtiyaçlar açısından nasıl açıklandığını araştırmaya yöneliktir. Araştırma Türkiye’de İstanbul ilinde, farklı lise türlerinde öğrenci olan, 493 kız ve 421 erkek, toplam 914 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ve Yol Analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre ergenlerin akademik erteleme davranışları, İnternet bağımlılık düzeyleri ile orta düzeyde ve pozitif yönde; temel psikolojik ihtiyaçların alt boyutları olan yeterlik, ilişki ve özerlik ihtiyacı ile zayıf düzeyde ve negatif yönde anlamlı düzeyde ilişkilidir. Ergenlerin akademik erteleme davranışlarını, İnternet bağımlılık düzeylerinin ve yeterlik ihtiyacının doğrudan anlamlı düzeyde açıkladığı, özerklik ve ilişki ihtiyacının ise dolaylı olarak açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca İnternet bağımlılığının temel psikolojik ihtiyaçları doğrudan ve negatif yönde anlamlı düzeyde açıkladığı; ergenlerin akademik erteleme davranışlarını ise temel psikolojik ihtiyaçlar üzerinden dolaylı olarak açıkladığı bulgusu elde edilmiştir.
This study focuses on examining how the academic procrastination behavior of adolescents is explained through Internet addiction and basic psychological needs. The study was conducted on 493 female and 421 male participants, a total of 914 students, studying in different types of high schools in Istanbul, Turkey. The Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Path Analysis were used in the data analysis. According to the findings, the academic procrastination behavior of adolescents has medium level, positive and significant relationships with their Internet addiction levels.  It also has weak level, negative and significant relationships with competence, relatedness and autonomy needs, which are sub-dimensions of basic psychological needs. It was observed that Internet addiction levels and the need for competence directly and significantly, and needs for autonomy and relatedness indirectly explain the academic procrastination behavior of adolescents. In addition, it was found that Internet addiction directly, negatively and significantly affects basic psychological needs, and indirectly accounts for the academic procrastination behavior of adolescents through basic psychological needs.
Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, Erteleme, Akademik erteleme, İnternet bağımlılığı, Temel psikolojik ihtiyaçlar
Anahtar Kelimeler: Procrastination, Academic procrastination, Internet addiction, Basic psychological needs

Kaynakça

Ackerman, D. S., & Gross, B. L. (2005). My instructor made me do it: Task characteristics of procrastination. Journal of Marketing Education, 27(1), 5-13. doi:10.1177/0273475304273842

Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve İnternet kullanımının gelişimsel sonuçları. [Developmental implications of computer and Internet use among children and adolescents]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 53-68.

Aydoğan, D. (2008). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı ve öz yeterlik ile açıklanabilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Balkıs, M., & Duru, E. (2016). Procrastination, self-regulation failure, academic life satisfaction, and affective well-being: underregulation or misregulation form. European Journal of Psychology of Education, 31(3), 439-459.

Baumeister, R. J. & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for ınterpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529. doi:10.1037//0033-2909.117.3.497

Beard, K. W. (2011). Working with adolescents addicted to the Internet. In K. S.Young & C. N. De Abreu, (Eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. John Wiley & Sons.

Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for İnternet addiction. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 377-383. doi:10.1089/109493101300210286

Berber-Çelik, Ç., & Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. [Explanation of academic procrastianation by some personal and psychological variables]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 31-47.

Blunt, A. K., & Pychyl, T. A. (2000). Task aversiveness and procrastination: A multi-dimensional approach to task aversiveness across stages of personal projects. Personality and Individual Differences, 28(1), 153-167. doi:10.1016/s0191-8869(99)00091-4

Brownlow, S., & Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 15.

Burka, J. B., & Yuen, L. M. (2008). Procrastination: Why you do it, what to do about it now. Da Capo Press.

Canoğulları, Ö. (2014). İnternet bağımlılık düzeyleri farklı ergenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik ihtiyaçları, sosyal kaygıları ve anne baba tutum algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin bilgisayar ve İnternet kullanımında yeni bir boyut: İnternet bağımlılığı. [A new dimension in students' computer and Internet use: Internet addiction]. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 83-98.

Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. [A risk factor for adolescent mental health: Internet addiction]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116.

Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Öğretmen adaylarinda temel psikolojik ihtiyaçlarin doyumu ve iyi olma. [Satisfaction of basic psychological needs and well-being of prospective teachers ]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.

Combs, J. (2012). The procrastination cure. Career Press.

Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çavuşoğlu, C., & Karataş, H. (2015). Academic procrastination of undergraduates: self-determination theory and academic motivation. Anthropologist, 20(3), 735-743.

Çetinkaya, A., Özmen, D., Fadıloğlu, Ç. (2014). Geleceğin Sağlık Profesyonellerinin Öz -Etkililik- Yeterlik Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki. [Relationship Between Social Support Perceptions And Self-Efficacy Levels Of The Future Health Professional]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 1045-1055.

Çivitçi, A. (2012). Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler. [The relationships between global life satisfaction and psychological needs in university students]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 321-336.

Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. doi:10.1016/s0747-5632(00)00041-8

Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior, 5(4), 331-345. doi:10.1089/109493102760275581

Deci, E. L., Ryan, R. M., & Williams, G. C. (1996). Need satisfaction and the self-regulation of learning. Learning and Individual Differences, 8(3), 165-183. doi:10.1016/s1041-6080(96)90013-8

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: The self-determination perspective. Educational Psychologist, 26(3-4), 325-346.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. doi:10.1207/s15327965pli1104_01

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2002). Overview of self-determination theory: an organismic dialectical perspective. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of Self-Determination Research (pp. 5-18) . Rochester: The University of Rochester Press.

DeHaan, C. R., Hirai, T. & Ryan, R. M. (2016). Nussbaum’s Capabilities and Self-Determination Theory’s Basic Psychological Needs: Relating Some Fundamentals of Human Wellness. Journal of Happiness Studies, 17, 2037–2049. doi:10.1007/s10902-015-9684-y

Doğan, A. (2013). İnternet bağımlılığı yaygınlığı. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Durmaz, M., & Akkuş, R. (2016). Öz belirleme kuramı perspektifinden matematik kaygısı, motivasyon ve temel psikolojik ihtiyaçlar. [Mathematics anxiety, motivation and the basic psychological needs from the perspective of self-determination theory]. Eğitim ve Bilim, 41(183), 111-127.

Eldeleklioğlu, J. & Vural-Batık, M. (2013). Predictive effects of academic achievement, Internet use duration, loneliness and shyness on Internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 141-152.

Erdoğan, U., Pamuk, M., Eren-Yürük, S., & Pamuk, K. (2013). Academic procrastination and mobile phone. In International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning.

Esen, E., & Siyez, D. M. (2011). Ergenlerde İnternet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. [An investigation of psycho-social variables in predicting Internet addiction among adolescents]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 127-136.

Eşgi, N. (2013). Dijital yerli çocukların ve dijital göçmen ebeveynlerinin internet bağımlılığına ilişkin algılarının karşılaştırılması. [Comparison of digital native children’s and their digital immigrant parents’ perceptions related to Internet addiction]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 181-194.

Ferrari, J. R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological Reports, 68(2), 455-458. doi:10.2466/pr0.1991.68.2.455

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self‐determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362. doi:10.1002/job.322

Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent styles associated with children's self-regulation and competence in school. Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154. doi:10.1037//0022-0663.81.2.143

Guan, M., & So, J. (2016). Influence of social identity on self-efficacy beliefs through perceived social support: A social identity theory perspective. Communication Studies, 67(5), 588-604. doi:10.1080/10510974.2016.1239645

Gündoğdu, R., & Yavuzer, Y. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi. [Examining subjective well-being and psychological needs of students at the educational faculty according to demographic variables]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 115-131.

Günüç, S. ve Kayri, M. (2010). Türkiye’de İnternet bağımlılık profili ve İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. [The profile of Internet dependency in Turkey and development of Internet addiction scale: study of validity & reliability]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220-232.

Gürcan, N. (2010). Ergenlerin problemli İnternet kullanımları ile uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Gürültü, E. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Haghbin, M., McCaffrey, A., & Pychyl, T. A. (2012). The complexity of the relation between fear of failure and procrastination. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 249-263. doi:10.1007/s10942-012-0153-9

Hamurcu, H. (2011). Ergenlerin yetkinlik inançları ve psikolojik iyi oluşlarını yordamada psikolojik ihtiyaçlar. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Haycock, L. A., McCarthy, P., & Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and Development, 76(3), 317. doi:10.1002/j.1556-6676.1998.tb02548.x

Hinsch, C., & Sheldon, K. M. (2013). The impact of frequent social İnternet consumption: Increased procrastination and lower life satisfaction. Journal of Consumer Behaviour, 12(6), 496-505. doi:10.1002/cb.1453

Hu, Li-tze, & Bentler, P. M. (1995). Evaluating Model Fit. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications (pp. 76-99). London: Sage Publications.

İlhan, T., & Özbay, Y. (2010). Yaşam amaçlarının ve psikolojik ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü. [The predictive role of life goals and psychological need satisfaction on subjective well-being]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 109-116.

Kağan, M. (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university students. Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 42(2), 113.

Kağıtçıbaşı, C. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403-422.

Kaltiala-Heino, R., Lintonen, T., & Rimpelä, A. (2004). Internet addiction? Potentially problematic use of the Internet in a population of 12–18 year-old adolescents. Addiction Research & Theory, 12(1), 89-96. doi:10.1080/1606635031000098796

Kandemir, M. (2014). A model explaining academic procrastination behavior. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(3), 51-72.

Kesici, Ş. (2015). Psychological needs as predictors of human values in high school students. Anthropologist, 19(2), 499-506.

Kesici, Ş., Üre, Ö., Bozgeyikli, H., & Sünbül, A. M. (2003). Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. [Validity and reliability of the basic psychological needs scale]. VII. Ulusal PDR Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı İçinde, Malatya: İnönü Üniversitesi.

Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 915-931. doi:10.1016/j.cedpsych.2007.07.001

Klassen, R. M., & Kuzucu, E. (2009). Academic procrastination and motivation of adolescents in Turkey. Educational Psychology, 29(1), 69-81. doi:10.1016/j.cedpsych.2007.07.001

Kline, R. B. (2005). Principles and Practice Of Structural Equation Modeling (2nd edition). New York: Guilford Press.

Klingsieck, K. B., Grund, A., Schmid, S., & Fries, S. (2013). Why students procrastinate: A qualitative approach. Journal of College Student Development, 54(4), 397-412. doi:10.1353/csd.2013.0060

Knaus, W. J. (2000). Procrastination, blame, and change. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 153.

Knaus, B. (2002). Beat procrastination now! The procrastination workbook. REBT Network. http://rebtnetwork-org.shamelesshappiness.com/library/BeatProcrastinationNow.pdf sitesinden 13.12.2016 tarihinde alınmıştır.

Lavoie, J. A., & Pychyl, T. A. (2001). Cyberslacking and the procrastination superhighway: A web-based survey of online procrastination, attitudes, and emotion. Social Science Computer Review, 19(4), 431-444. doi:10.1177/089443930101900403

Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20(4), 474-495. doi:10.1016/0092-6566(86)90127-3

Lay, C. H. (1992). Trait Procrastination and the Perception of Person Task Characteristics. Journal of Social Behavior and Personality, 7(3), 483-494.

Mann, L. (2016). Procrastination revisited: A Commentary. Australian Psychologist, 51(1), 47-51. doi:10.1111/ap.12208

Milgram, N. A. (1987). The Many faces of procrastination: ımplications and recommendations for counselors. ERIC, 1-22.

Milgram, N. N., Mey-Tal, G., & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25(2), 297-316. doi:10.1016/s0191-8869(98)00044-0

Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29. doi:10.1016/s0747-5632(99)00049-7

Niemiec, C. P., Lynch, M. F., Vansteenkiste, M., Bernstein, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2006). The antecedents and consequences of autonomous self-regulation for college: A self-determination theory perspective on socialization. Journal of Adolescence, 29(5), 761-775.

Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. School Field, 7(2), 133-144. doi:10.1177/1477878509104318

Odaci, H. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic İnternet use in university students. Computers & Education, 57(1), 1109-1113.

Odacı, H., & Çelik, Ç. B. (2012). Relationship between university students’ problematic interent use and their academic self efficacy, academic procrastination and eating attitudes. Education Sciences, 7(1), 389-403.

Ögel, K. (2012). İnternet bağımlılığı, İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Özer, A. (2012). Procrastination: Rethinking Trait Models. Education and Science, 37(166), 303-317.

Özer, A. & Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. [The Reasons for Academic Procrastination among University Student]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 45-72.

Painter, J. (2011). Autonomy, competence, and intrinsic motivation in science education: A self-determination theory perspective. Unpublished doctoral dissertation, University of North Carolina.

Partala, T. (2011). Psychological needs and virtual worlds: Case Second Life. International Journal of Human-Computer Studies, 69(12), 787-800. doi:10.1016/j.ijhcs.2011.07.004

Pass, M. W., & Neu, W. A. (2014). Student effort: the influence of relatedness, competence and autonomy. Academy of Educational Leadership Journal, 18(2), 1.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6. doi:10.1108/10748120110424816

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). The darker and brighter sides of human existence: basic psychological needs as a unifying concept. Psychological Inquiry, 11(4), 319-338. doi:10.1207/s15327965pli1104_03

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self‐regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self‐determination, and will?. Journal of Personality, 74(6), 1557-1586.

Ryan, R. M., Deci, E. L., & Grolnick, W. S. (1995). Autonomy, relatedness, and the self: Their relation to development and psychopathology. Ariel, 128(151.189), 155.

Sapmaz, F., Doğan, T., Sapmaz, S., Temizel, S., & Tel, F. D. (2012). Examining predictive role of psychological need satisfaction on happiness in terms of self-determination theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 861-868.

Sarı, İ., Yenigün, Ö., Altıncı, E. E. & Öztürk, A. (2011). Temel psikolojik ihtiyaçların tatmininin genel öz yeterlik ve sürekli kaygı üzerine etkisi (Sakarya Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Örneği). [Effect of satisfaction of the basic psychological needs on general self-efficacy and trait anxiety (Example of Sakarya Universıty Department of Sport Management)]. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, 9(4), 149-156.

Schouwenburg, H. C., Lay, C. H., Pychyl, T. A., & Ferrari, J. R. (2004). Counseling the procrastinator in academic settings. American Psychological Association.

Schouwenburg, H. C. (2004). Procrastination in academic settings: general introduction. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the procrastinator in academic settings. American Psychological Association.

Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.

Senécal, C., Julien, E., & Guay, F. (2003). Role conflict and academic procrastination: A self‐determination perspective. European Journal of Social Psychology, 33(1), 135-145.

Senécal, C., Lavoie, K., & Koestner, R. (1997). Trait and situational factors in procrastination: An interactional model. Journal of Social Behavior and Personality, 12(4), 889.

Shapira, N. A., Goldsmith, T. D., Keck, P. E., Khosla, U. M., & McElroy, S. L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic İnternet use. Journal of Affective Disorders, 57(1), 267-272.

Sheldon, K. M., & Bettencourt, B. (2002). Psychological need‐satisfaction and subjective well‐being within social groups. British Journal of Social Psychology, 41(1), 25-38. doi:10.1348/014466602165036

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509. doi:10.1037//0022-0167.31.4.503

Sönmez, V., & G. Alacapınar, F. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94. doi:10.1037/0033-2909.133.1.65

Steel, P., & Klingsieck, K. B. (2016). Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist, 51(1), 36-46. doi:10.1111/ap.12173

Subrahmanyam, K., & Lin, G. (2007). Adolescents on the net: Internet use and well-being. Adolescence, 42(168), 659.

Şahin, E. S. (2007). Psikolojik ihtiyaçları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Şahin, E. S., & Owen, F. K. (2009). Psikolojik ihtiyaçları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. [The aggression levels of high school students which have different psychological needs]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 64-74.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık.

Tarhan, T. (2013). Ergenlerde depresyon düzeylerinin İnternet kullanım amaçları ve akademik başarı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Taylan, H.& Işık, M. (2015). Sakarya’da ortaokul ve lise öğrencilerinde İnternet bağımlılığı. [Internet addiction among secondary school and high school students in Sakarya]. Turkish Stuıdies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-ISSN, 1308-2140.

Thatcher, A., Wretschko, G., & Fridjhon, P. (2008). Online flow experiences, problematic Internet use and Internet procrastination. Computers in Human Behavior, 24(5), 2236-2254. doi:10.1016/j.chb.2007.10.008

Türkdoğan, T., & Duru, E. (2012). Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluşun yordanmasında temel ihtiyaçların karşılanmasının rolü. [The role of basic needs fulfillment in prediction of subjective well-being among university students]. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2429-2446.

Ulukaya, S., & Bilge, F. (2014). Üniversite öğrencilerinde akademik ertelemenin yordayıcıları olarak aile bağlamında benlik ve ana-baba tutumları. [The self and parental attitudes as predictors of academic procrastination]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 89-102.

Uzman, E. (2014). Basic psychological needs and psychological health in teacher candidates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3629-3635.

Uzun, A. M., Ünal, E., & Tokel, S. T. (2014). Exploring Internet addiction, academic procrastination and general procrastination among Pre-Service ICT Teachers. Mevlana International Journal of Education, 4(1), 189-201.

Uzun Özer, B. (2009). Academic procrastination in group of high school students: Frequency, possible reasons and role of hope. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(32), 12-19.

Ümmet, D. (2015). Self esteem among college students: A study of satisfaction of basic psychological needs and some variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1623-1629.

Van Eerde, W. (2000). Procrastination: self-regulation in initiating aversive goals. Applied Psychology, 49(3), 372-389. doi:10.1111/1464-0597.00021

Van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35(6), 1401-1418. doi:10.1016/s0191-8869(02)00358-6

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 23(3), 263-280. doi:10.1037/a0032359

Wäschle, K., Allgaier, A., Lachner, A., Fink, S., & Nückles, M. (2014). Procrastination and self-efficacy: Tracing vicious and virtuous circles in self-regulated learning. Learning and Instruction, 29, 103-114. doi:10.1016/j.learninstruc.2013.09.005

Wretschko, G. (2006). Problematic Internet use, flow and procrastination in the work place. Unpublished doctoral dissertation, University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Wu, A., Lei, L. L., & Ku, L. (2013). Psychological needs, purpose in life, and problem video game playing among Chinese young adults. International Journal of Psychology, 48(4), 583-590.

Xu, Z. (2016). Just do ıt! reducing academic procrastination of secondary students. Intervention in School and Clinic, 51(4), 212-219. doi:10.1177/1053451215589178

Yılmaz, M. B. (2017). The relation between academic procrastination of university students and their assignment and exam performances: The situation in distance and face-to-face learning environments. Journal of Education and Training Studies, 5(9), 146-157.

Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1(3), 237-244. doi:10.1089/cpb.1998.1.237

Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415. doi:10.1177/0002764204270278

Young, K. S., & De Abreu, C. N. (2011). Closing thoughts and future implications. In K. S Young, & C. N. De Abreu (Eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment (pp. 267-273). New Jersey: Wiley.

Yüksel, M., & Yılmaz, E. (2016). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [The Investigation of the relationship between Internet addiction and problem solving skills of high school students in terms of several variables]. İlköğretim Online, 15(3), 1031-1042.

Sermin CAN,Şerife Gonca ZEREN