Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki tükenmişlik ve rehber öğretmenler üzerine bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, kişisel başarı ve yeterlik duygularının azalması şeklinde ortaya çıkan tükenmişlik (burnout) daha çok insan işi yapılan mesleklerde görülen bir olgudur. Öğretmenler, tükenmişliğin olumsuz sonuçlarının gözlendiği gruplardan biridir. Rehber öğretmenler eğitim kurumlarında yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerle en çok iletişim halinde olan bireylerdir. Dolayısıyla yoğun insan ilişkileri içinde olan rehber öğretmenlerin tükenmişlik yaşama ihtimalleri diğer bireylere kıyasla daha fazladır. Çalış- manın amacı, resmi ve özel ilköğretim/ortaöğretim okullarında görev yapan rehber öğret- menlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişliğe etki eden değişkenleri incele- mektir.  Araştırma kapsamına giren rehber öğretmenlerde yaş ve medeni durum değişken- lerinin tükenmişlik ile anlamlı bir ilişkisi bulunmazken, cinsiyet, eğitim düzeyi, mezun olunan bölüm, mesleki kıdem, çalışılan okul türü, çalışılan ortamın sosyo-ekonomik duru- mu, çalışılan ortamdan memnuniyet duyma, üstlerden takdir görme, meslekte kendini ve- rimli görme, mesleği isteyerek yapma ve manevi doyum değişkenleri ile tükenmişlik ara- sındaki belirli boyutlardaki ilişkiler anlamlı bulunmuştur. 

Özet İngilizce :

Burnout is a fact which is seen in businesses related with people that appeared as depersonalization to the people faced in their businesses, feeling themselves emotional exhausted and decreasing of their personal accomplishment and emotional competence.  Guidance Counselors are mostly who are in communication with the managers of education organizations, teachers, students and families. The goals of the study are to determine the burnout level of the Guidance Counselors and to investigate the variables affected burnout. There are no significant relationships between burnout level and age and marital status variables, and significant relationships are found between certain dimensions of burn- out and sex, educational background, the department graduated, period of duty, school types, socio-economic situation of the school’s environment, the level of happiness related to the work environment, managers to see to appreciate, efficient visual profession herself/himself, making the profession willingly and the moral satisfaction. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :