Kamu yönetimi programlarının akreditasyonu’nda EAPAA ve NASPAA kriterlerinin karşılaştırılması

Her ülkenin ve hatta her üniversitenin kamu yönetimi programlarında farklılıklar bulunmasına rağmen, kamu yönetimi programları açısından belli bir kaliteyi yakalamak amacıyla Avrupa ve Amerika’da bazı ortak standartlar belirlenmiştir. ABD’de 1974 yılında kurulan Kamu Politikası, İlişkiler ve İdare Okulları Ağı (NASPAA-Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration) ve 1999’da Avrupa’da kurulan Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA-European Association of Public Administration Accreditation) belirlenen standartlara göre kamu yönetimi programlarını akredite eden iki önemli kuruluştur. Bu kuruluşlar farklı ülkelere akreditasyon hizmeti vermekte olup, Türkiye, her iki kuruluşun da hizmet verdiği ülkeler arasındadır. Türkiye’de henüz NASPAA’dan akreditasyon almış program bulunmazken, TODAİE yüksek lisans programı ve ODTÜ lisans programları EAPAA’dan akreditasyon almıştır. NASPAA’nın akredite ettiği yüksek lisans programı sayısı 197 iken, EAPAA tarafından akredite edilen program sayısı 12’si lisans ve 32’si yüksek lisans ve 8’i uzmanlık programı olmak üzere toplam 52’dir. Bu çalışmada, üniversitelerin kamu yönetimi programlarına akreditasyon sağlayan NASPAA ve EAPAA’nın akreditasyon kriterleri ve ilgili prosedürler incelenerek iki kuruluş arasında karşılaştırma yapılmaktadır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, EAPAA’nın başvuran lisans ve yüksek lisans programlarına hem sertifikasyon hem de akreditasyon sağladığı, NASPAA’nın ise sertifikasyon sağlamadığı ve akreditasyonu da sadece yüksek lisans programlarına sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca EAPAA, akreditasyon başvurularında programın normal süresine ilave olarak 2 yıllık süre geçmesi koşulunu ararken, NASPAA böyle bir koşul belirlememiştir. NASPAA’nın akreditasyona ilişkin dokümanlarının EAPAA’ya göre çok daha detaylı ve anlaşılır olduğu ve daha işlevsel bir web sayfasına sahip olduğu görülmüştür. Akreditasyon kriterleri bağlamında, her iki kuruluşun da misyon temelli kriterler kullandıkları ve programların özgünlüğünü ve içeriklerini dikkate aldıkları tespit edilmiştir.

Comparison of EAPAAand NASPAA criteria in the accreditation of public administration programs

Education is one of the primary factors in terms of development and improvement of the countries. To increase the education quality contributes in employment of more qualified individuals and increase of the quality of the products and services delivered. It is possible to provide that quality only by means of a qualified education for personnel who are the most important factor in the delivery of services. It is one of the determinant factors to provide a qualified public administration education/training before or after employment in terms of public service. Therefore, public administration education is considered as one of the important disciplines in higher education level. Exclusive importance has been given to the education of public employees in the government plans and the five-year development plans. Education and training activities are considered as means to develop public service quality by increasing the knowledge and experiences of public employees. It is accepted that there two well-known schools in public administration field in the world. First one is American school and the second is European school. It is stated that the public administration programs have become more compatible in Europe and the United States since EAPAA and NASPAA have improved the professional collaboration among universities in recent years. Although there are some general rules determined by The Higher Education Board in Turkey, any similar organizations like those in Europe and USA could not been established to arrange and evaluate the standards and principles for the public administration programs in Turkey. The accreditations obtained from this kind of organizations provide advantages for international recognizability of universities and the preferences of prospective students. It indicates that the public administration programs in the Universities in Turkey are weak in terms of international recognizability and student preferences since only two of 122 programs present in Turkish universities have got accreditation from EAPAA. There are almost 50.000 students registered in more than 100 public administration bachelor programs in Turkish Universities. It is observed that the public administration education has been started to examine intensively in symposiums, workshops and books since 2000. It is asserted that the transformation processes in line with New Public Management approach and the beginning of EU membership process in 2004 have resulted in that increase. Although there are some differences in Europe and the United States of America and even in each university, some common standards have been determined to achieve a distinctive quality in public administration programs. NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration) which was founded in 1974 and EAPAA (European Association of Public Administration Accreditation) founded in 1999 are two important organizations to provide accreditation for public administration programs according to the standards which are determined by the related boards. In this study, accreditation criteria and related processes of NASPAA and EAPAA have been examined and a comparison made between two organizations. EAPAA and NASPAA consider the program missions, the establishment of syllabuses based on the mission-statements, the integration capacity of theoretical and practical education methods, and the qualities of academics employed in the programs. Although these two organizations provide accreditation and/or certification services in different regions/countries, Turkey is among the countries eligible for both organizations. While there is no program that has obtained accreditation from NASPAA in Turkey, master program of TODAIE and bachelor program of the Middle East Technical University (ODTÜ) have obtained their accreditations from EAPAA. While the Number of master program accredited by NASPAA is 197, the number of programs accredited by EAPAA is 52 (12 bachelor, 32 master and 8 master of expertise). NASPAA provides accreditation only for master programs, but EAPAA provides accreditation and certification for both bachelor and master programs. As a result of the comparison between these organizations, it has been observed that while EAPAA provides certification and accreditation services, NASPAA provides only accreditation for public administration programs applied. In addition, although EAPAA imposes a condition of two-year period passed after program duration, NASPAA has not determined a condition in relation with time to apply for accreditation. It has been determined also that the documents of NASPAA regarding accreditation are much more detailed and understandable, and it has more functional website than EAPAA. It has been observed that although both organizations act with respect to their criteria during the evaluation, they avoid any limitations in relation to the programs’ uniqueness and contents. Therefore, the criteria which they ask the applied programs to obey include general stipulations rather than specific. So, EAPAA and NASPAA generally use mission-based criteria in order not to affect the programs’ uniqueness and contents.

Kaynakça

ACAR, Muhittin. & ÖZGÜR, Hüseyin. (2004). Training of Civil Cervants in Turkey: Progress, Problems and Prospects. International Journal of Public Administration, 27(3), 197-218.AKDOĞAN, Argun. (2015). Kamu Yönetimi Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon. B. Parlak, M. Okcu, & E. Akman içinde, Kamu Yönetimi Eğitimi: Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler (s. 431-448). Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.AKGÜNER, Tayfun. (2001). Kamu Personel Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları.ALTAN, Yakup., KERMAN, Uysal. & AKTEL, Mehmet. (2009). Kamu Yönetimi Lisans Öğretimi: Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 227-252.ALTUNOĞLU, Asu. (2015). Kamu Yönetimi Eğitiminde Öğretim Yöntemleri Sorunu. Filiz Kartal içinde, Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (s. 305-324). Ankara: TODAİE Yayınları.BOUCKAERT, Geert. (2010). Research in Public Administration for the Future. Society and Economy, 32, 3-15.ÇELİK, Fikret., USTA, Sefa., & ÇELİK, Vasfiye. (2012). Türkiye'de Kamu Yönetimi Literatürünün Gelişimi ve Eserlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. H. Kavruk içinde, IX Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı: Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi (s. 363-382). Ankara: TODAİE Yayınları.ÇİNER, Can Umut. (2015). Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretimi Literatürü Üzerine Bir Çözümleme. B. Parlak, M. Okcu, & E. Akman içinde, Kamu Yönetimi Eğitimi (s. 3-24). Bursa: Ekin Yayınevi.DAEMEN, Harry., & KROGT, Theo van der. (2008). Four Functions of International Accreditation: The Case of EAPAA and Public Adminisrtation in the Netherlands. G. Jenei, & K. Mike içinde, Public Administration and Poblic Policy Degree Programmes in Europe: The Road from Bologna (s. 25-38). Bratislava: NISPAcee Press.DEMİR, Fatih. (2015). Yüksek Öğretimde Avrupalılaşma. B. Parlak, M. Okcu, & E. Akman içinde, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler (s. 37-52). Bursa: Ekin Yayınevi.EAPAA (2018, 09 15). Certification Criteria. European Association for Public Administration Accreditation: https://www.eapaa.eu/wp-content/uploads/2016/12/EAPAACertificationCriteriaVersionSeptember2016.pdf adresinden alındıEAPAA (2018, 09 05). EAPAA: European Association for Public Administration Accreditation. http://www.nispa.org/files//EAPAAflyer-2016.pdf adresinden alındıEAPAA (2018, 09 08). European Association for Public Administration Accreditation. https://www.eapaa.eu adresinden alındıEAPAA (2018, 08 30). European Association for Public Administration Accreditation, Accreditation Criteria Versiyon 9 (2013). https://www.eapaa.eu/wp-content-uploads/2015/04/EAPAAAcreditationCriteriaVersion9Jan2013.pdf adresinden alındıERYILMAZ, Bilal. (2013). Kamu Yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.GÖRMEZ, Kemal. (2015). Olgusal ve Kuramsal Boyutlarıyla Kamu Yönetimi Eğitimi. B. Parlak, M. Okcu, & E. Akman içinde, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler (s. 26-36). Bursaf: Ekin Yayınevi.MATEİ, Lucica., & MATEİ, Ani. (2013). Quality Assurance in Becholar and Master Programmes in Public Administration. A Comparative Study. Procedia Social and Behavioral Sciences, 81, 536-539.NASPAA (2018, 10 09). NASPAA Acreedited. Network of Public Schools of Public Policy, Affairs and Administration: https://accreditation.naspaa.org adresinden alındıÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur. (2010). Türkiye'de Lisans Düzeyi Kamu Yönetimi Öğretiminde Yakın Dönemde Yaşanan Gelişmeler: Mevcut Durum, Sorun Alanları ve Gelişme Eğilimleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(3), 123-161.PARLAK, Bekir. (2015a). Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler. Bursa: Ekin Yayınevi.PARLAK, Bekir. (2015b). Kamu Yönetimi Eğitiminin Tarihsel Kökenleri. B. Parlak içinde, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler (s. 53-76). Bursa: Ekin Yayınevi.QANU (2005). Qanu Protocol: Guide to External Quality Assessment of Bachelors and Masters Degree Programs in Research Oriented Universites, Version 3.1e. Utrecht: QANU.ULUĞ, Feyzi. (2015). Kamu Kesiminde Hizmetiçi Eğitim ve Yönetici Yetiştirme. F. Kartal içinde, Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (s. 325-364). Ankara: TODAİE Yayınları.