Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim türkçe dil bilgisi kitaplarının “öğreticilik” kavramı bağlamında eleştirisi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniv. Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim okulları 6, 7 ve 8. sınıfların Türkçe kitaplarının dil bil-gisi bölümleriyle Türkçe derslerinde kullanılan dil bilgisi kitapları öğreticilik yönüyle ince-lenmiştir. Dil bilgisi kitapları; işlenen konular, resim ve grafiklerin yeterli olma durumu, dil ve anlatım, konunun sunuluş sırasının öğretim yöntemleri bakımından uygunluğu gibi özel-likler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için öğretici görüşlerini tarayan bir anketle birlikte mü-lakattan yararlanıldı. Ayrıca ders kitapları da tarafımızdan değerlendirildi. Anket sonuçları-na göre öğretmenler, dil bilgisi konularını içeren kitaplarda tanım ve terimlerin ağırlıkta olduğunu, öğrencilerin dil becerilerini desteklemeye yönelik etkinlik, uygulama ve alıştır-malara yeterince yer verilmediğini, kitaplarda yer alan kavramlarla resimlerin öğrenciler için sayıca yetersiz ve öğretici olmadığını belirtmişlerdir. Sözü edilen kaynaklar tarafımız-dan tarandıktan sonra da benzer sonuçlara ulaşıldı. Araştırmanın sonuç bölümünde ise ilköğretim okulları Türkçe dersi dil bilgisi ki-taplarında bulunması gereken özellikler öneri hâlinde sunuldu.

Özet İngilizce :

In the study the grammar chapters of Turkish books and Grammar textbooks used in 6, 7, 8.th classes of Primary Schools had been examined with regard to teach. Grammar textbooks has analysed in the sense of /with regard to content validity and representationldesign, the features such as subjects studied in the books, the adequacy of pictures and graphics,the language and expressian validity of the books, the condition of presentation rafik of a Particular subject as regards to instrnction methods. Data was collected through interviews together with the questionnaire developed Qginally for this particular issue. As a consequence of questionnaire studies, teachers stated that the definitions and terms are weighted and frequendy used in the chapters of the books, they do not have satisfying and effective applications, practices and exercises in the directian and for the intentian of supporting the language competence of students, the concepts and the pictures present in the books are insufficient for the students and they do not have effective stimulus for the students.Same findings were obtained by us arter the same source books had been examined by us. The features which should be contained by Primary School Turkish Grammar Books were presented as suggestions/proposals in the resu1t part of the studyo

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :