Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal zeka (ei) üzerine farklı eleştiri ve değerlendirmeler

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Duygusal zeka ölçüleri hem içerikleri hemde de erlendirme yöntemleri nedeniyle çok geni ölçüde farkl l klar gösterebilmektedir. Duygusal zeka ölçümleri, özellikle ki ilik tabanl öz-bildirim yakla mlar, bilgi yakla mlar veya yetenek tabanl de erlendirme prosedürleri kullanma e ilimindedirler. Bu makalede, yayg n olan dört adet duygusal zeka ölçüm tekni inin(Duygusal yeterlik envanteri/Emotional Competence Inventory; Duygusal oran envanteri/Emotional Quotient Inventory; Çok etkenli duygusal zeka ölçe i/Multifactor Emotional Intelligence Scale; Mayer-Salovey-Caruso duygusal zeka testleri/Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test) ölçümü ve psikometrik özellikleri gözden geçirilmi , bu ölçülerin k yaslanabilirli i de erlendirilmi ve gelecekteki duygusal zeka ara t rmalar için çe itli sonuçlar ve öneriler ortaya konmu tur.

Özet İngilizce :

Emotional intelligence measures vary widely in both their content and in their method of assessment. In particular, emotional intelligence measures tend to use either a self-report personality-based approach, an informant approach, or an ability-based assessment procedure. In this paper, the measurement and psychometric properties of four of the major emotional intelligence measures (Emotional Competence Inventory, Emotional Quotient Inventory, Multifactor Emotional Intelligence Scale, Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test) are reviewed, the comparability of these measures is examined, and some conclusions and suggestions for future research on emotional intelligence measures are provided.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :