Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleştirilmiş sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların karşılaştırılmalı incelemesi

Yazar kurumları :
Eğitim Bilim Uzmanı Kocasinan 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi1, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulları ile bağımsız sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunları karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Araştırmadaki veriler anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracının geliştirilmesinde önce literatür taraması yapılmış, benzer araştırmalardan yararlanılmış, öğretmen ve uzman görüşleri de dikkate alınmıştır. Ankette ilk okuma yazma öğretiminin sorunlarını tespit amacıyla 35 madde bulunmaktadır. Anket örnekleme giren Kayseri kırsalında birleştirilmiş sınıf ile bağımsız sınıflarda görev yapan 140 öğretmene uygulanmış, elde edilen veriler SPSS istatistik paket programıyla çözümlenmiş; yüzde, frekans ve ağırlıklı ortalamaları hesaplanmıştır. Bağımsızlık kontrolü ki-kare analizi ile yapılmıştır. Ulaşılan bulgular, birleştirilmiş sınıf ve bağımsız sınıf açısından karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ortaya konulmuş, bu sorunlardan hangilerinin birleştirilmiş sınıf uygulamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Birleştirilmiş sınıf uygulamasında karşılaşılan sorunların başında hizmet öncesinde öğretmen adaylarının iyi yetiştirilmemesi, ailelerin ilgisizliği, ilk okuma yazma öğretimi yöntem ve tekniklerinin yeterince bilinmemesi ve gereği gibi uygulanmaması, zaman yetersizliği, öğrencilerle bireysel olarak ilgilenilememesi ve öğrencilerin sınıfa uyum sağlayamamaları gelmektedir. Bunların yanında teftiş ve rehberlik sistemindeki aksaklıkların da ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlarda etkisinin olduğu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

In elementary schools with multigrade classes, there occur some problems while teaching how to read and write. This research paper aims at determining them. Collecting data for the research, the literature survey is held, similar research papers are examined, the views of teachers and experts are taken into consideration. Aiming at determining the problems of teaching how to read and write, there are 35 articles in the questionnaire. The questionnaire is applied to the teachers eligible as sample. The data provided are analysed by using SPSS statistics packet programme. Percentile, frequency and weighted averages are calculated. Independency control is carried out by using chi-square analysis. After the research has been completed, the problems of teaching how to read and write are determined and it is stated that which of these problems result from multigrade class system. Some of the major problems that are confronted with are as follows: the condidate teachers are not adequately educated and equipped before they begin to work, the families are indifferent, the techniques on teaching how to read and write are not wellknown anda re not implemented in the right sense, the time is not enough, the students are not dealt indidually, and they can’t get used to class environment. In addition to these, it is revealed that the problems on the control and guidance system negatively affects the process of teaching how to read and write. This research paper may be useful especially to the teachers who take care of multigrade classes and teach first class students ; and to the classroom teacher candidates. It may also enlighten the ones who make a research on multigrade classes and on teaching how to read and write.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :