Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi öğretmenleri sınıf yönetimi davranışları ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi Besyo1, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Gazi Üniversitesi Besyo3
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenleri için geliştirilen beden eğitimi öğretmenleri sınıf yönetimi davranışları ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği tespit edilmiştir. Çalışmada, ölçeğin hazırlanmasında temel veri olarak ilgili literatür, beden eğitimi öğretmenlerinin açık uçlu sorulara yazdıkları kompozisyonlar ve konuyla ilgili uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Hazırlanan ölçek Kırşehir ve Aksaray illerinde görev yapan 92 beden eğitimi öğretmenine yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılarak güvenilir ve geçerli bir ölçek elde edilmiştir. Faktör analizlerine göre ölçek 1 faktör ve 41 maddeden oluşmaktadır. Genel olarak ölçeğin güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Elde edilen güvenilirlik katsayısının yeterli ve ölçeğin geçerliğinin yüksek olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study; a scale developing study, which is about the Classroom Management Behaviors of the Physical Education Teachers, has been constructed. In the study; related literature, physical education teachers compositions to the open ended questions and views of the experts familiar with the issue are used as main data for preparation of the scale. Prepared scale has been applied by using face to face interview method to the 92 Physical Education Teachers who teach in Aksaray and Kırşehir provinces. A reliable and valid scale has been obtained through statistic package programs after subjecting the acquired data to the reliability and validity analyses. According to factor analysis, the scale consists of 1 factor and 41 items. In general, reliability coefficient of the scale has been found .91. It is discovered that the scale is quite reliable from the view of statistics by the outcome of the acquired reliability coefficient and it has high validity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :