Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2006 okulöncesi eğitim programının uygulanmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (kayseri ili örneği)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, M.E.B.2
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan Okulöncesi Eğitim Programını, okulöncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, mevcut durumu saptamaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Kayseri ili merkez ilçelerde, resmi bağımsız anaokulu, kız meslek lisesine bağlı anaokulu ve ilköğretime bağlı anasınıflarında görev yapan 152 okulöncesi öğretmeni, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin programın amaç ve kazanımlar, içerik, eğitim durumları boyutlarını olumlu; değerlendirme boyutunu ise olumsuz değerlendirdikleri belirlenmiştir. Okulöncesi Eğitim Programının ''Amaç ve Kazanımlar, İçerik, Eğitim Durumları ve Değerlendirme'' boyutlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin, öğretmenlerin görev yaptıkları okul türüne, mezun oldukları okul türüne ve meslekteki kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study was prepared to evaluate on the preschool education teachers' views about the Preschool Education Programme which was first implemented in the school year of 2006-2007. This research is a descriptive study aims to determine the current situation. 152 sample participants of the study are from kindergarten classes in elementary schools, girls vocational school and private kindergartens in the city and dictricts of Kayseri. Questionnaire was used to get data. Teacher overall objectives and achievements of the program, content, size of positive training cases; reviews the negative reviews the size they were determined. It was found out that teachers' opinion about '' Goals and Acquirings'', ''Content'', ''Level of Education'', ''Evalution'' differ according to the schools they are working at, the schools they graduated, their years of experience are located.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :