Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19.yüzyılda kore’de batılılaşma hareketi ve kadının statüsü

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyat Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin tarihine bakıldığında modernleşme ve batılılaşma süreçleri birbirine benzer ancak Kore bu noktada farklılık gösterir. Bu farklılığı çalışmanın içeriğinde dönem tarihini gözönüne alarak açıklamaya çalıştım. Ayrıca bir toplumun modernliğini kadınların sosyal statülerinden anlamak mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmada batılılaşma dönemindeki kadınların durumlarına da kısaca yer verdim. Kore'nin batılılaşma çalışmaları 19. yüzyılda Coson Hanedanlığı (1392~1910) nın hüküm sürdüğü yıllara dayanmaktadır. Kore batılılaşma ve modernleşme doğrultusunda politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak bir takım değişimlere uğramıştır. Kore'ye Batının yeni fikirlerininin iletimi Doğu Asya'da büyük politik gücü elinde bulunduran Japonya sayesinde Gabo (1894-1896) reformunun ilan ile olmuştur. Batıllılaşma dönemine Gehoagi (Aydınlanma Dönemi-1894~1910) ad verilir. Japon baskısıyla olsun ya da olmasın Kore Bat siyasetinin ve toplumunun bilincine erişmeye zorlandığı için Aydınlanma dönemi toplumda büyük bir değişim ve reforma sebep olmuştur. Bu dönem Kore kadanları için bir dönüm noktası idi. Konfüçyanizm inancı ve ataerkil yapısı nedeniyle Kore kadınlarının hakları kısıtlı idi. misyonerlerinde etkisiyle Aydınlanma Dönemiyle birlikte eğitim başta olmak üzere birçok haklara sahip oldular. Kore kadınları , Edebiyat alanında kendilerini göstermeyi bilmişler ve kadınlar açısından dünyada olup bitenleri ve yeni fikirleri hemcinsleriyle paylam lardır.

Özet İngilizce :

When looked at the history of the countries, their processes of being modernization and westernization are similar to each other, but Korea differs from them in this point. I have tried to explain this difference, by taking its age into consideration, in the content of study. Moreover, it is possible to understand the modernity of a society from women s social statues. Thus, in this study, I have briefly mentioned the statues of the women in the period of westernization. The studies of westernizing of Korea are based on the years in which Choson dynasty (1392-1910) has reigned in 19th century. Korea, as parallel with being modern and westernized, has encountered some changes such as politic, economic, social and cultural. The transmission of the new ideas of West to Korea is formed with the Gabo Revolution (1894-1896) which owns to Japan, it a great effect political policy in East Asia. The period of westernization is called Gehoagi age (Enlightment period 1894-1910). Whether with the pressure of Japan or not, Enlightment period has caused a great chance and reform in the society because of Korea has being force to reach to the knowledge of the West of policy and society. This period was a turning point for Korea's women. Due to the Confucianism belief and its patriarchal system, Korean women's rights were restricted. Also with the missionaries' affects, they, with Enlightment period, have had many rights, especially having education right. In this period, the Korean women have achieved to show themselves in the field of literature also shared their new ideas reqarding of world s current issues with their own sex.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :