Cilt: 7 - Sayı : 2
Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği
Murat SEZİK

10 5

Öz Yerel siyasetin güçlenmeye başladığı bir dünyada Türkiye de de yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik birtakım yasal düzenlemeler söz konusudur. Bu nedenle yerel siyasetin odağı durumunda bulunan belediyeler, demokrasinin tabana yayılması ve kararlara katılım boyutları ile özellikle incelenmeye değer birer araştırma nesnesi durumundadır. Yerel siyasette etkili olan siyasal partiler, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni, ildeki STK’lar, kent konseyi, mahalle muhtarları ve merkezi idarenin ildeki en büyük mülki amiri sıfatıyla vali, belediye meclisinde alınan kararlar üzerinde farklı düzeylerde etki edebilen aktörlerdir. Bu aktörler içinde bazıları diğerlerine göre ön plana çıkabilmektedir. Örneğin bazı belediye meclislerinde, belediye başkanının siyasal liderlik özellikleri veya siyasal yaklaşımları nedeniyle meclis kararları üzerinde etkisini doğrudan göstererek kararları etkileyebilirken, bazı durumlarda ise ildeki siyasal parti başkanları belediye meclisindeki üyeleri üzerinde nüfuz alanlarını kullanarak etkili olabilmektedirler. Bu çalışmada yerel halkın siyasal temsilcisi olması münasebeti ile Adıyaman belediyesi meclis üyelerinin kararlarını alırken işletilen süreçler değerlendirilmiş ve meclis üyelerinin aldıkları kararlarda ne ölçüde bağımsız kalabildikleri veya hangi aktörlerin etkisinde kalarak kararlarını şekillendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Siyaset, Belediye Meclisi, Karar Alma
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aksu H. ve H. Kurtuluş (2011) “Yerel Temsil Ve katılım Açısından Sivas Belediye Meclisi” Türk İdare Dergisi, Yıl:83, Sayı 470, S:113-133

Ateş, Davut (2015), Demokratik Siyaset, Bursa: Dora yayınları

Aydın, Mustafa (2002) Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap

Baykal, Deniz (1970), Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, Ankara: A.Ü, SBF Yayınları

Çam, Esat (1984) Siyaset Bilimi, İstanbul:Der Yayınları

Çarkçı, Akif (2007) Kent Yönetimine Farklı Bakışlar, İstanbul: Şehir yayınları

Çukurçayır, M. Akif (2006) Siyasal Katılma Ve Yerel Demokrasi, 3. Baskı Konya: Çizgi Kitabevi

Çukurçayır, Akif ve Abdullah A. Öztoprak (2012) “ Modern Katılımcı Uygulamalar ve Belediyeler” Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-7) Yerel- Bölgesel kalkınma ve Kamu Yönetimi 17-18 Mayıs- Manisa

Derdiman, R. Cengiz (2005) Yerel Yönetimler, İstanbul, Aktüel Yayınları

Görmez, Kemal (1997) Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara, Vadi yayınları

Görmez K., M. Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunlar. Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta Yayıncılık İstanbul.

Güler, Birgül Ayman (2010) Türkiye’nin Yönetimi, Ankara, İmge Yayınları

Ilgar, Yeliz ( 2002) “ Türkiye’de Siyasi Partilerdeki Merkeziyetçi Yapılanmaya Etki Eden Etmenler Ve Merkeziyetçi Yapılanmanın Siyasal Demokrasi Açısından Olumsuz Sonuçları” Süleyman Demirel Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Kahraman, Ahmet Burak (2011) Siyasal Katılımın Sosyolojik Analizi, Konya: Çizgi Kitabevi

Keleş, Ruşen (2006) Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. Basım, İstanbul: Cem Yayınevi

Öztoprak, A. (2012) “Yerel Yönetimlerde Yönetişim Uygulamaları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Parlak, Bekir ve Ökmen Mustafa, (2016), Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetimler, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları,

Schmidt, Manfred.G (2002) Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çeviren: M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları

Şakacı, B. K (2009) “ Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi” Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları (Ed.) Görmez K. Ökmen M., Bursa: Beta Yayınları

Tekeli, İ (1999) “Yerel Siyaset ve Demokrasi: Çoğulculuk- Sivil Toplum”, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri,

WALD, 1999, 195-232. Tuncel, G.(2011) Sivil Toplum Ve Devlet, Malatya: Bilsam Yayınları Uygun, O. (2003) Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İstanbul: İnkılap Yayınları

Tatar, T. (1997) Siyaset Sosyolojisi. İstanbul: Turan Yayıncılık Turan, İ. (1986) Siyasal Sistem Ve Siyasal Davranış, 3. Baskı, İstanbul: Der Yayınları

Murat SEZİK