Cilt: 6 - Sayı : 1
Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme
Burcu Şentürk

14 4

Öz Bu çalışma Laclau’nun antagonizm, eklemlenme, hegemonya, toplumunimkansızlığı, durumsallık ve söylem gibi kavramlarını açıklayarak PostMarksizm’in çerçevesini açıklamaya çalışmaktadır. Post Marksizmin, Marksist düşünceye bir alternatif olarak ortaya çıkmasının toplumsal temellerini tartışmaktan yola çıkarak Post-Marksizmin Marks’ın düşüncelerinin temel dayanaklarının tamamen inkar edilmesine ne kadar dayandığı Laclau’nun ideoloji kavramsallaştırmasının bir eleştirisi üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Post-Marksizm, İdeoloji, Söylem.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Adaklı Gülseren.( 2001). “Post Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları”

Praksis 1 s.13-32

Coşkun, Mustafa Kemal. (2007). Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler.

Ankara: Dipnot Yayıncılık

Eagleton, Terry. (2005) İdeoloji ( çev. Muttalip Özcan)İstanbul :Ayrıntı

Yayınları .

Kaya, Yunus. (2008). “Proletarization with polarization: Industrialization,

globalization, and social class in Turkey, 1980-2005.” Research

in Social Stratification and Mobility, 26(2):161-181.

Kaygalak, Sevilay. (2001). “Post Marksist Siyasetin Sefaleti:Radikal Demokrasi”

Praxis, 1 s.33-59.

Laclau, Ernesto. (2000). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme, (çev. E. Başer),

İstanbul: Birikim yayınları.

Laclau, Ernesto, Mouffe, Chantal. (2008). Hegemonya ve Sosyalist Strateji,

(çev. A. Kardam-D. Şahiner), İstanbul: Birikim Yayınları

Pletsch, Carl. (1999). “Class, nationalism and identity politics.” Peace

Review 11 (2):197-202.

Savran Acar, Gülnur..(2006) Yapı-Özne Gerilimi İstanbul :Kuram Yayınları

Touraine, Alaine. (2000). Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, (çev. O. Kunal),

İstanbul: YKY.

Üşür, Serpil. (1997). İdeolojinin Serüveni, Ankara: İmge Yayınları

Wood, Ellen Meiksins (1998). Retreating from Class: The New ‘True’ Socialism.

London, NewYork: Verso Books.

Wood, Ellen Meiksins . (2006) Sınıftan Kaçış Yeni Hakiki Sosyalizm (çev.

Şükrü Alpagut). İstanbul: Yordam Kitap

Burcu Şentürk