Zafer AKBAŞ

18 8

Yumuşak Güç Olgusu ve Turizm İlişkisi: Medikal Turizm Kapsamında Ortadoğu’dan Gelen Turistler Üzerine Bir Değerlendirme
Öz Türkiye, son yıllarda dış politikasında yumuşak güç unsurlarına daha çokyer vermeye başlamıştır. Türkiye’nin, etnik ve dini yapısına bakılmaksızınihtiyaç duyulan ülkelere yaptığı insani yardımlar, politik söylem veeylemlerinde hukukun üstünlüğü, insan hakları, evrensel insani değerlerile demokrasiye yaptığı vurgu, Türkiye’ye yönelik olumlu imajı ve algıyıartırmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin yumuşak güç özellikleri, Ortadoğuülkelerinden Türkiye’ye yönelik turistik hareketleri de beslemektedir. Buçalışmada yumuşak gücün günümüzdeki önemine değinilerek; turizmve özellikle medikal turizmle ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmada turizminTürkiye için bir yumuşak güç unsuru olduğu savunulmakta ve bununmedikal turizmi içerdiği de iddia edilmektedir. Bu bağlamda yumuşak güçve medikal turizm ilişkisinin etki düzeyini anlamak üzere; Ortadoğu’danTürkiye’ye yıllar itibariyle gelen turist sayıları ve ülkeler arasındakiilişkiler incelenerek, medikal turizm kapsamında gelen turist sayısındakideğişikliklerin nedenleri saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada yumuşakgücün, ülkelerin çıkarına olduğu, bunun ekonomik, politik ve benzeriolumlu yansımalarının bulunduğu varsayımlarından hareket edilmiş ve       turistik hareketlerden yararlanarak, Türkiye’nin yumuşak gücünün   artmasının medikal turizme de olumlu yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler:
Keywords:

Kaynakça