SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DÖNGÜSEL EKONOMİNİN BİBLİYOMETRİĞİ

Sanayi devrimiyle başlayan doğrusal ve baskın olan mevcut ekonomik sistemdeki atık yaratma sürecindeki azaltım faaliyetlerindeki duyarlılık sürdürülebilir kalkınma ile başlayarak döngüsel ekonomiyi ile devam etmektedir. Bu çalışmada da sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ile ilgili ilgili olan, 2018 yılı içerisinde en çok araştırma ve inceleme makalesi yayınlanan Science Direct dergilerinin bibliyometrik bir profili ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu dergiler; Journal of Cleaner Production (46), Renewable and Sustainable Energy Reviews (14), Procedia CIRP (11), Ecological Economics (7) ve Bioresource Technology (2) olmak üzere 5 tanedir. Toplamda 80 makale incelenmiştir. Bu makalelerden 12 tanesi inceleme ve 68 tanesi araştırma makalesi durumundadır. Çalışmada 9 soru sorularak cevapları bulunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile yapılacak olan çalışmalara yararlı bir referans olması amaçlanmaktadır.

BIBLIOMETRICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CIRCULAR ECONOMY

Sensitivity in the reduction activities in the waste generation process in the current and linear economic system that started with the industrial revolution continues with the circular economy starting with sustainable development. In this study, a bibliometric profile of Science Direct journals related to sustainable development and circular economy, which has been published in most research and review articles in 2018, has been tried to be put forward. These magazines; Journal of Cleaner Production (46), Renewable and Sustainable Energy Reviews (14), Procedia CIRP (11), Ecological Economics (7) and Bioresource Technology (2). A total of 80 articles were examined. 12 of these articles are in review and 68 of them are research articles. In this study, 9 questions were asked and the answers were tried to be found. This study is intended to be a useful reference to the studies to be carried out with the circular economy and sustainable development.

Kaynakça

Bozloğan, R. (2005). Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a Armağan Özel Sayısı., 2005-2/2006-1(50), 1012-1028.

Çanakçıoğlu, H. (2011). İnsan ve Çevre. İstanbul: Derin Yayınları No:193.

Delai, I., & Takahashi, S. (2011). Sustainability measurement system: A reference model proposal. Social Responsibility Journal, 3(7), 438–471.

European Commission. (2019). European Commission. 07 14, 2019 tarihinde European Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0398R%2801%29 adresinden alındı

Ghisellin, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, 11-32.

Goodland, R. (1995). The concept of environmental sustainability. Annual Review of Ecology and Systematics, 26, 1-24.

Goodland, R., & Daly, H. (1996). Environmental Sustainability: Universal and Non‐Negotiable. Ecological Applications,, 4(6), 1002-1017.

Güler, A., J. F. Waaijer, C., & Palmblad, M. (2016). Scientific workflows for bibliometrics. Scientometrics, 107, 385-399. doi:DOI 10.1007/s11192-016-1885-6

Julian, K., Denise, R., & Marko, H. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation & Recycling, 127, 221-232.

Özsoy, T. (2018). Döngüsel Ekonomi: Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Perspektifinden. Eskişehir: Nisan Kitabevi.

Öztürk, L. (2007). Sürdürülebilir Kalkınma. Ankara: İmaj Yayıncılık.

Pearce, D., & Turner, R. (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. Baltimore, Maryland, ABD: Harvester Wheatsheaf.Preston, F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. Energy, Environment and Resource Governance, Royal Institute of International Affairs (s. 1-20). London: Chatham House, Briefing Paper.

Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 348-349.

Sauvé, S., Bernard, S., & Sloan, P. (2016). Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. Environmental Development, 48-56.

Seydioğulları, H. S. (2013). Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji. Planlama Dergisi, 23(1), 19-25.

Türkeli, S., Kemp, R., Huang, B., Bleischwitz, R., & McDowall, W. (2018). Circular economy scientific knowledge in the European Union and China: A bibliometric, network and survey analysis (2006e2016). Journal of Cleaner Production, 197, 1244-1261.

United Nations. (1987). Our Common Future. Oslo: Report of the World Commission on Environment and Development .

Wilkinson, L. (2006). Revising the Pareto Chart. American Statistical Association, 60(4), 332-334. doi: 10.1198/000313006X152243

worldometers. (2019, 07 15). Current World Population. 07 15, 2019 tarihinde Current World Population: https://www.worldometers.info/world-population/ adresinden alındı

WRAP. (2019, 07 14). www.wrap.org.uk. 07 14, 2019 tarihinde www.wrap.org.uk: http://www.wrap.org.uk/about-us/about/wrap-and-circular-economy adresinden alındı

Yılmaz, M. (2019). Bibliyometriye Eleştirel Bir Bakış. Türk Kütüphaneciliği, 33(1), 43-49. doi:10.24146/tkd.2019.47

Zaharia, A., Diaconeasa, M., Brad, L., Ladaru, G.-R., & Ioanas, C. (2019). Factors Influencing Energy Consumption in the Context of Sustainable Development. Sustainability, 11(15), 4147 (1-28). doi:https://doi.org/10.3390/su11154147