KARGO HİZMETLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Günümüz taşımacılık sektöründe en önemli faaliyetlerinden biri olan kargoculuk hizmetleri, tüketicinin davranışlarını, müşterilerin memnuniyetini ve hizmet kalitesi açısından etkilemektedir. Son dönemlerde artan ticaret hacmi ve lojistik faaliyetlerinin öne çıktığı taşımacılık sektörünün genel yapısı ve kargo taşımacılığının genel durumu, sektörün önemi, ekonomiye katkısı incelenerek tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek kargo hizmetlerinin ne kadar geliştirilebileceği ve iyileştirile bilirliği değerlendirilmiştir. Araştırmada Isparta ilinde, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim alan 469 öğrenci ile bir anket çalışması yapılmıştır. İstatistiksel yöntemler uygulanarak yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda tüketici davranışları üzerinde lojistik değer, güvenilirlik ve ekonomik gider faktörleri arasında anlamlı ilişki olduğu, yaş ve gelir unsurunun da anlamlılığı etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.

A STUDY ON THE IMPACT OF CARGO SERVICES ON CONSUMER BEHAVIOURS: A CASE OF SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Cargo services, as one of the most important transportation activities of nowadays, affect consumer behaviors, customer satisfaction and service quality. Increasing trade volume and general structure of logistic sector which takes the foreground of transportation activity, importance of the sector, its contribution to the economy is researched and its effects on consumer behavior has been tried to be evaluated.  Research has been made in Isparta province with the contribution of 469 students of different departments of Süleyman Demirel University with a survey by means of a questionnaire form. Results have been interpreted after a statistical analysis. It has been determined that there is a significant relationship among logistic value, reliability and economic cost on consumer behavior, and age and income levels affect the significance. 

Kaynakça

Akbulut, D. (2016). “Türkiye de Karayoluyla Yapılan Kargo Taşımacılığının Yapısı ve Sektörel Değerlendirmeler”, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Alnıaçık, B. (2010). “Tüketici Davranışlarındaki Değişimin Marka Sadakatine Yansıması ", (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arıkan, R. ve Odabaşı, Y. (1996). “Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci”, Anadolu Üniversitesi Web -Ofset Tesisleri.

Bilge, A. ve Göksu, N. (2010). “Tüketici Davranışları”, Gazi Kitabevi.

Büyükkeklik, A. Özoğlu, B. ve Bülbül, H. (2014). “Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, 33-34.

Demircioğlu, M. (2009).“Araç Rotalama Probleminin Sezgisel Bir Yaklaşım İle Çözümlenmesi Üzerine Bir Uygulama”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Deniz, A. ve Gödekmerdal, L. (2011). “Müşterilerin Kargo Firmalarının Sunduğu Hizmetlere Yönelik Tutum ve Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 2011, 379-396.

Duran, G. (2017), “Kargo Hizmetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Strategic Public Management Journal, 3, 109-123.

Durmaz, Y. (2010). “Lojistik Ulaştırma Faaliyetlerindeki Hizmet Kalitesinin Müşteri Değeri Yaratmadaki Rolü: Kütahya Yurt İçi Kargo Şirketinde Bir Uygulama”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Düzgün, Z. (2005). “Tüketicilerin Pazarlama Karması Algısı ve Satın Alma Tarzlarının Müşteri Memnuniyeti, Markaya Duyulan Güven ve Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkileri”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Göncü, K. K. (2010). “Lojistik Sektöründe Kargo Taşımacılığında Uzak Nokta Çözümleri”, Yüksek Lisans Proje Çalışması, Trakya Üniversitesi.

Gülenç, İ.F. ve Karagöz, B. (2008). “E-Lojistik ve Türkiye’de E-Lojistik Uygulamaları”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 73-91.

Gümül, F. (2015). “Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranışını Etkileyen Faktörler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Uygulama”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gün, D. (2014). “Hava Kargo Pazarlarının Lojistik Açıdan Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Durum Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İslamoğlu, A.H. ve Altunışık R. (2010). “Tüketici Davranışları”, Beta Yayıncılık.

İslamoğlu, A.H. (2003). “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Literatür Yayıncılık.

İşlek, M.S. (2012). “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kalaycı, Ş. (2008). “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım.

Kavas, A.C. Katrinli, A. ve Özmen, Ö.T. (1995). “Tüketici Davranışları”, Anadolu Üniversitesi Web -Ofset Tesisleri.

Kobu, B. (2003). “Üretim Yönetimi”, Avcıol Basım Yayım.

Koçoğlu, C. (2015). “Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Ankara İli, Parfüm Örneği”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kuru, H.A. (2014). “Tüketim Rasyonalitesi ve Isparta Uygulaması”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

LSS, http://lojistik.s.s.global.com/2018/11/06/dhmi-ekim-ayi-yolcu-ve-kargo-verileri-aciklandi, (06 Kasım 2018).

Öztürk, E. (2006). “Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Kalite Belgelerinin Yeri ve Önemi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Russell, S. H. (2000). Growing world of logistics. Air Force Journal of Logistics, 24(4), 13-13.

Şapçılar, M.C. (2013). “Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Etkileyen Sosyal Faktörlerin Seyahat Acenteleri Açısından Analizi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Tanyaş, M. (2006). “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi”. Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, Ekim, 33-36.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Ulaştırma Hizmetleri Lojistik Yönetimi 840UH0012, Ankara.

Tunç, H. Kaya, M. (2016). “İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 357-368.

UTİKAD, http://www.utikad.org.tr/sektor.asp?id=4, (10 Nisan 2018).

Uzun, H. (2013). “Kargo Taşımacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHS ve TOPSIS Yöntemi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yapraklı, Ş. (2006). “Kargo Taşımacılık Hizmetleri (Pazarlanması ve Hizmet Kalitesi)”, Beta Yayıncılık.

Yıldıztekin, A. (2007). “Lojistiğin Önemi”, Logisticus Dergisi, 10(2).