İKTİSADİ KONULU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KENT EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDEKİ YERİ: TEORİK ÇERÇEVE

Modern toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esasına göre çalışan, kamuoyunu aydınlatmak ve yönlendirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, üyelerinin ve toplumun taleplerini gerek siyasal otoriteye gerekse de kamuoyuna ileten kuruluşlar, sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma konusunun kapsamına, ekonomik gelişme ve kalkınma perspektifinde, toplumun ve üyelerinin ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları girmektedir. İşadamları dernekleri, İşkadınları dernekleri, genç işadamları dernekleri, organize sanayi bölgeleri işadamları dernekleri, ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar odaları, serbest meslek odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum kuruluşları, çerçevesini çizdiğimiz bu tanımlama içine giren iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşlarıdır. Türkiyede özellikle son on yılda birçok kentte, bu tanım içerisine giren işadamları dernekleri, işkadınları dernekleri, kent ihracatçılar birliği gibi birçok organizasyon teşekkül etmiş durumdadır. Fakat bu tip sivil toplum kuruluşlarının, yaptıkları faaliyetlerle; istihdam, işgücü niteliği, üretim ve dış ticaret gibi ekonomik göstergelere ne derece katkı yaptıkları ölçülebilir değerlerle ortaya konulmuş değildir. Bu çalışmanın amacı, bu konuda bir kent örneklemi üzerinden yapılacak çalışmalara ışık tutacak teorik çerçeveyi ortaya koymaktır. Böylelikle ulusal ve yerel kalkınmada iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşlarının muhtemel rollerinin öneminin ortaya konulması hedeflenmektedir.

PLACE OF NON-GOVERNMENTAL ECONOMIC ORGANIZATIONS IN DEVELOPMENT OF THE CITY ECONOMY: THEORETICAL FRAMEWORK

In modern societies, nonprofit, working according to the collective benefit basis, to inform and guide the public acting on a voluntary basis, members need and the demands of society political authority, both in the public conductive bodies are defined as civil society organizations. The scope of this research, economic development and the development perspective, working to maximize the economic interests of society and its members, nonprofit economic fall on nongovernmental organizations. Businessmen Association, the Businesswomen's Association of young businessmen's associations, organized industrial zones, business associations, chambers of commerce, chambers of tradesmen and artisans room, free trade associations, non-governmental organizations such as exporters associations, economic for non-governmental organizations falling within this definition we draw the frame. Turkey, especially in the last decade in many cities, businessmen associations falling within this definition, businesswomen associations, the city has already had formed many organizations such as exporters associations. But this type of non-governmental organizations, their activities; employment, labor quality is not being introduced with measurable value to what extent they contribute to economic indicators such as production and foreign trade. The aim of this study was to shed light on the work to be done on a sample of cities in this regard it is to put forward a theoretical framework. Thus, it is aimed to reveal the significance of national and economic potential role of civil society organizations aimed at local development.