Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı2
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük yöneticilerinin gerçekleştirmiş oldukları liderlik davranışları ve bu davranışların çalışan iş doyumu üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Rektörlükteki 143 çalışan oluşturmaktadır. Yönetici liderlik davranışları ve iş doyumu ölçeği ile 101 çalışandan toplanan veriler analiz edilmiştir. Veriler frekans, aritmetik ortalama ( X ), korelasyon ve regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Yöneticiler liderliğin bütün boyutlarındaki davranışları “çoğu zaman” düzeyinde göstermektedirler. Liderlik davranışı boyutları ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Liderlik davranışı boyutlarından iş odaklı liderlik davranışlarının iş doyumu üzerindeki etkisi diğer liderlik davranışı boyutlarından daha fazladır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the leadership behaviors of Süleyman Demirel University Rectorate administrators and the effect of these behaviors on staff job satisfaction. The study group is composed of 143 personnel who works for Rectorate. The data of 101 personnel has been analyzed with Administrator Leadership Behaviors and Job Satisfaction Scale. Data were analyzed by using frequency, mean, correlation and regression analysis. Administrators “mostly” demonstrate the leadership behaviors in all dimensions. There is a significant relationship between the leadership behavior all dimensions and job satisfaction. Job-oriented leadership behaviors on job satisfaction are more effective than other dimensions of leadership behaviors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :